آزمایشگاه آب و فاضلاب

شرکت مهندسی آبرام به دو دسته اصلی دپارتمان تصفیه آب و فاضلاب و آزمایشگاه آب و فاضلاب تقسیم می شود چراکه اصولا تداوم فعالیت و طراحی و بهره برداری سیستم های تصفیه آب و فاضلاب بدون وجود آزمایشگاه مجهز میکروبی و شیمیایی آب و فاضلاب بمنظور پایش غیر ممکن می باشد.

آزمایشگاه آب و فاضلاب شرکت مهندسی آبرام شامل دو بخش آزمایشگاه میکروبی و بخش آزمایشگاه شیمیایی آب و فاضلاب می باشد. که به تشریح فعالیت ها و توانمندی های هر یک از یان دو بخش آزمایشگاهی می پردازیم :

آزمایشگاه آب و فاضلاب (میکروبی)

نمونه برداری درست از آب برای تهیۀ نمونه ای که نمایانگر کل باشد ، ضروری است. نمونه برداری بـه هـدف آزمون و ماهیت نمونه بستگی دارد و اهداف نمونه برداری با توجه به نوع آزمون متفاوت است.

آزمون های میکروبیولوژی برای تعیین مطابقت آب با ویژگی های استاندارد ، پایش کارائی فرایند تـصفیۀ آب ، تعیین نوع ، میزان و منبع آلودگی انجام می شود. میکروارگانیسم هـا، موجـودات زنـده ای هـستند کـه در صورت ورود به آب برخلاف بسیاری از آلاینده های شیمیائی ،یک محلول کامل را تشکیل نمـی دهنـد بلکـه ایجاد سوسپانسیونی با درجـات مختلـف چـسبندگی مـی کننـد. نمونـه بـرداری از آب بـرای آزمـون هـای میکروبیولوژی به توجه خاص نیاز دارد.

برخی از تجهیزات آزمایشگاه میکروبی به صورت زیر می باشد :

آزمایشگاه آب و فاضلاب

آزمایشگاه آب و فاضلاب (شیمیایی) :

همانگونه که ذکر گردید آزمایشگاه آب و فاضلاب آبرام دارای ۲ بخش شیمیایی و میکروبی می باشد. در بخش آزمایشگاه شیمیایی به سنجش پارامتر هایی همچون کاتیون های و آنیون های و پارامتر هایی همچون BOD , COD و …  پرداخته می شود. در این بخش به لیست کامل آزمایش پرداخته می شود همچنین لیست و تصاویر دستگاه و تجهیزات مورد استفاده هم ذکر می گردد.

 • دستگاه اسپکترو فتو متر برند HACH مدل DR5000
 • دستگاه جذب اتمی از برند VARIAN
 • دستگاه PH Meter
 • دستگاه کدورت سنج
 • دستگاه TDS Meter
 • دستگاه GC  با شناساگر ها FID
 • و …
ردیف آزمایشگاه آب و فاضلاب

 

روش انجام آزمایش

عنوان آزمایش واحد
۱ پی اچ pH Electrometric
۲ کدورت Turbidity NTU Nephelometric
۳ هدایت الکتریکی Electricity Conductivity µS/Cm Platinum Electrode
۴ کل مواد معلق Total Suspended Solids mg/l Gravimetric
۵ کل جامدات محلول Total Dissolved Solids mg/l Electrical Conductivity
۶ رنگ Color Unit Pt-Co Spectrophotometric
۷ اکسیژن محلول Dissolved Oxygen mg/l O2 Membrane Electrode
۸ شوری آب Salinity ٪ Electrical Conductivity
۹ سختی موقت Temanent Hardness mg/l CaCO3 EDTA Titrimetric
۱۰ سختی دائم Permanent Hardness mg/l CaCO3 EDTA Titrimetric
۱۱ سختی کل Total Hardness mg/l CaCO3 EDTA Titrimetric
۱۲ سدیم Sodium mg/l Na+ Flame Emission Photometric
۱۳ پتاسیم potassium  mg/l K+ Flame Emission Photometric
۱۴  کلسیم Calcium mg/l CaCO3 EDTA Titrimetric
۱۵ منیزیم Magnesium mg/l CaCO3 EDTA Titrimetric
۱۶ قلیاییت کل Total Alkalinity mg/l CaCO3 Titrimetric
۱۷ بی کربنات Bicarbonate mg/l Titrimetric
کربنات Carbonate mg/l Titrimetric
۱9 قلیاییت فنل فتالیئن Phenol phthalein Alkalinity mg/l CaCO3 Titrimetric
۲۰ قلیاییت متیل اورانژ Methyl orange Alkalinity mg/l CaCO3 Titrimetric

مرجع استاندارد :

 • Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
 • EPA
 • ASTM
 • سازمان ملی استاندارد
 • سازمان حفاظت محیط زیست ایران
ردیف آزمایشگاه آب و فاضلاب  

روش انجام آزمایش

عنوان آزمایش واحد
۲۱ نیترات Nitrate mg/l  NO3 Ultraviolet Spectrophotometric
۲۲ نیتریت Nitrite mg/l NO2 Colorimetric
۲۳ نیتروژن کل Total Nitrogen mg/l N Macro kjeldahl
۲۴ کل نیتروژن کجلدال Total Kjeldahl Nitrogen mg/l N Macro kjeldahl
۲۵ آمونیاک Ammonia mg/l  NH+4 Nesslerization
۲۶ فسفر کل Total Phosphorus mg/l P Vanadomolybdophosphoric Acid Colorimetric
۲۷ فسفات Phosphate mg/l P Vanadomolybdophosphoric Acid Colorimetric
۲۸ سولفات Sulfate mg/l  SO4 2- Gravimetric
۲۹ سولفیت Sulfite mg/l SO3 2- Ion Chromatographic
۳۰ سولفید Sulfide mg/l S2- Ion Chromatographic
۳۱ کلر آزاد Free Chlorine mg/l DPD Colorimetric
۳۲ کلراید Chloride mg/l Cl argentometric
۳۳ کلرامین chloramine mg/lit  Cl2 Indophenol Colorimetric
۳۴ سیانید Cyanide mg/l CN Ion Chromatographic
۳۵ فلوراید fluoride mg/l F Complexone Colorimetric
۳۶ چربی روغن Total Oil & Grease mg/l Partition- Gravimetric
۳۷ اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی Biochemical Oxygen Demand mg/l Respirometric
۳۸ اکسیژن مورد نیاز شیمیایی Chemical Oxygen Demand mg/l Closed Reflux-Titrimetric
۳۹ مواد پاک کننده mg/lit MBAS Colorimetric
۴۰ آهن Iron Ppm GF Atomic Absorption Spectrometric
۴۱ آلومینیوم Aluminium Ppm GF Atomic Absorption Spectrometric
۴۲ روي Zinc Ppm GF Atomic Absorption Spectrometric
۴۳ مس Copper Ppm GF Atomic Absorption Spectrometric
۴۴ منگنز Manganese Ppm GF Atomic Absorption Spectrometric
۴۵ آرسنيک Arsenic Ppm Hydrid Generation Atomic Absorption Spectrometric
ردیف  آزمایشگاه آب و فاضلاب  

روش انجام آزمایش

عنوان آزمایش واحد
۴۶ سرب Lead Ppm GF Atomic Absorption Spectrometric
۴۷ کادميم Cadmium Ppm GF Atomic Absorption Spectrometric
۴۸ کبالت Cobalt Ppm GF Atomic Absorption Spectrometric
۴۹ کروم Chromium Ppm GF Atomic Absorption Spectrometric
۵۰ جيوه Mercury Ppm Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric
۵۱ نیکل Nickel Ppm GF Atomic Absorption Spectrometric
۵۲ باریم Barium Ppm GF Atomic Absorption Spectrometric
۵۳ استرانسیوم Strontium Ppm GF Atomic Absorption Spectrometric
۵۴ مولبیدنیوم Molybdenum Ppm Inductively Coupled Plasma
۵۵ سلنیوم Selenium Ppm Hydrid Generation Atomic Absorption Spectrometric
۵۶ وانادیوم Vanadium Ppm GF Atomic Absorption Spectrometric
۵۷ قلع Tin Ppm Inductively Coupled Plasma
۵۸ بیسموت Bismuth Ppm GF Atomic Absorption Spectrometric
۵۹ پلاتینیوم Platinum Ppm GF Atomic Absorption Spectrometric
۶۰ آنتیموان Antimony Ppm GF Atomic Absorption Spectrometric
۶۱ نقره Silver Ppm GF Atomic Absorption Spectrometric
۶۲ بریلیوم Beryllium Ppm GF Atomic Absorption Spectrometric
۶۳ برم Bromine Ppm Inductively Coupled Plasma
۶۴ آندوتوکسین endotoxin EU/ml —–
۶۵ باقی مانده سموم ارگانیک کلره ppb Gas Chromatographic-Electron Capture  Detector
۶۶ باقی مانده سموم ارگانیک فسفره ppb Gas Chromatographic-Nitrogen Phosphorous Detector
ردیف  آزمایشگاه آب و فاضلاب  

روش انجام آزمایش

عنوان آزمایش واحد
۶۷ کل هیدروکربن های نفتی Total petroleum hydrocarbons ppb Gas Chromatographic- Flame Ionization Detector
۶۸ تری هالو متان ها trihalomethanes ppb Gas Chromatographic- Flame Ionization Detector
۶۹ هیدروکربن های

آرو ماتیک چند حلقه ای

Polycyclic aromatic hydrocarbons ppb Gas Chromatographic- Flame Ionization Detector
۷۰ فرمالدئید Formaldehyde ppb Gas Chromatographic- Flame Ionization Detector
۷۱ MTBE MTBE ppb Gas Chromatographic- Flame Ionization Detector
۷۲ BTEX BTEX ppb GF Atomic Absorption Spectrometric
۷۳ PCBs PCBs ppb Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric
۷۴ کلروفیل A Chlorophyll a mg/m3 Spectrophotometric
۷۵ ترکیبات فنل Phenol mg/lit Direct Photometric
۷۶ ید آید iodide mg/lit I Ion Chromatographic
۷۷ بروم آید bromide mg/lit Br Ion Chromatographic
۷۸ سلیس silica mg/lit SiO2 molybdosilicate Colorimetric
۷۹ کل کربن آلی Total Organic Carbon mg/l persulfate -Ultraviolet oxidation
۸۰ ضریب لانژیلر Langelier Index
۸۱ ضریب رایزینر Ryznar index