تصفیه فاضلاب با بستر متحرک

تصفیه فاضلاب با بستر متحرک بیولوژیکی :

تصفیه فاضلاب با بستر متحرک ،یا روش MBBR یک روش مـوثر در تصـفیه فاضـلاب اسـت. اسـتفاده ازاین روش بـرای حـذف مـواد آلـی در فاضـلاب دارای کـارایی بالایی می باشد و فرآیند مذکور به سرعت موادآلی قابـل تجزیـه بیولوژیکی را کاهش می دهد. نیاز هر چـه بیشـتر بـه کیفیـت بالاتر برای پساب خروجی جهت حفاظت و نگـه داری آب هـای سطحی موجب گرایش هر چه بیشتر به این سیستم گشته است. در طی دهه گذشته سیستم MBBR بـه طـرز موفقیـت آمیزی به دلیـل وِیژگـی هـای مثبـتش بـرای تصـفیه فاضـلاب کارخانه هایی مانند صنایع کاغذ و خمیـر سـازی، صـنایع پنیـر سازی، پالایشگاه ها و کشتارگاه ها، فاضلاب کارخانه های کاغـذ سازی و همچنین فاضلاب شهری به کار بـرده شـده اسـت.

در ســال ، 1996تحقیقــاتی روی حــذف فسفر در تصفیه فاضلاب با بستر متحرک یا MBBR برای فاضلاب صـنایع لبنیـات سـازی انجـام شد و که مشاهده شد که سیستم MBBR قادراست میزان فسفر را از ۲۹ میلی گرم در لیتر به ۰/۳۶ میلی گرم در لیتـر برسـاند علاوه بر این سیستم MBBRدارای نیاز بـه فضـای کـم تـری برای نصب و مشکلات کـم تـر در راه انـدازی و کـاربری بـوده و میزان حذف COD را نیز افزایش می دهد.
تصفیه فاضلاب با بستر متحرک ،یا روش MBBR  از سال 2006 برای حذف نیتروژن از فاضلاب صنایع لبنیات سـازی در درجـه حرارت پایین استفاده شد و به این نتیجـه رسـید کـه سیسـتم MBBR می تواند  50-%60 ،نیتــروژن و COD ،40-%70 را حـــذف کند و این سیستم قادر بـه انجـام نیتریفیکاسـیون بـه طـور کامل می باشد.

در سال 2006از راکتـور بسـتر سـیال شونده برای رنـگ زدایـی از فاضـلاب نسـاجی اسـتفاده شد و نتیجه گرفته شد که این سیستم قادر به رنگ زدایـی از فاضـلاب در زمان ماند پایین می باشد. این درحالی است که بیوگـاز غنـی از متـان نیـز تولیـد شـده و پسـاب تولیـد شـده قابلیـت تجزیـه بیولـوژیکی بـالایی توسـط میکـروب هـای هـوازی را پیـدا مـی کند.

در ســـال ۲۰۰۷ از سیستم  GAC-SBR بـرای تصـفیه فاضـلاب حـاوی رنـگ دیسـپرس استفاده نشد و به این نتیجه رسیدند که سیستم مذکور دارای بازده بــالایی در حــذف BODو CODبــه ترتیــب برابــر 0.93و 0.88می باشد.

 

تصفیه فاضلاب با بستر متحرک

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *