سیستم تصفیه فاضلاب به روش sbr

سیستم تصفیه فاضلاب به روش sbr

سیستم تصفیه فاضلاب به روش sbr ،بصورت يك راكتور پر و خالي شونده با اخـتلاط كامـل در حـين مرحله واكنش منقطع (بعد از پر شدن) بكار برده مي شود و مراحل متوالي هـوادهي و زلال سـازي در يك تانك انجام مي شود. همه سيستم هاي SBR بطور معمول داراي 5مرحله مي باشند كه بـصورت متوالي همانند مراحل زير است:

  • پر شدن
  • واكنش (هوادهي)
  • ته نشين شـدن تـه نـشيني/زلال سازي
  • تخليه (بيرون ريختن) 
  • سكون.

هر كدام از اين مراحل در شكل زیر بيان و توضيح داده شده است.

 

سیستم تصفیه فاضلاب به روش sbr

مراحل سیستم تصفیه فاضلاب به روش sbr

پر شدن :  در حين پر شدن , مايع و سوبسترا (فاضلاب خام يا پساب خروجـي اوليـه)بـه راكتـور اضافه مي شود . معمولاً مرحله پر شدن امكان بالا آمدن سطح مايع راكتور را از 75تـا 100درصد ظرفيت (در پايان مرحلـه سـكون) فـراهم مـي كنـد. هنگاميكـه دو تانـك استفاده مي شود, مرحله تغذيه ممكن است حدود 50درصد زمـان چرخـه پـر شـدن باشد. در حين پر شدن, راكتور ممكن است فقط مخلوط شود يا براي انجام واكنـشهاي بيولوژيكي با فاضلاب ورودي , اختلاط و هوادهي انجام شود.

واكنش : جرم سلولي در حين دوره واكنش، سوبـسترا را تحـت شـرايط كنتـرل شـده محيطـي مصرف مي كند.
ته نشيني :  امكان جداسازي جامدات از مايع تحت شرايط سكون فراهم مي شود و در نتيجه مـايع زلال شده را مي توان بعنوان پساب خروجي تخليه كرد.
تخلیه :  ساب خروجي زلال شده ، در حـين مرحلـه تخليـه حـذف مـي شـود. انـواع مختلـف مكانيسم هاي تخليه استفاده شده است كه رايج ترين آن سرريزهاي قابـل تنظـيم يـا شناور مي باشد.

سکون :  دوره سكون در سيستم هايي به كار مي رود كه چند تانك در آن وجود دارد تا زمان را براي تكميل چرخه تغذيه قبل از انتقال به واحد ديگر فراهم كند . بدليل اينكه مرحلـه سكون، فاز ضروري نيست, بعضي مواقع حذف مي شود.
براي استفاده در حالتهاي جريان پيوسته، حداقل دو تانك SBRبايد فراهم شود؛ بطوريكه يك تانك ، جريان فاضلاب را دريافت مي كند؛ در حاليكه تانك ديگـر، چرخـه تـصفيه را كامـل مـي كنـد. بـراي دستيابي به حذف فسفر و نيتروژن، تغييرات فرآيندي مختلفي در رابطه با زمان هر مرحله انجام شـده است.

دفع لجن اضافي در سیستم تصفیه فاضلاب به روش sbr


دفع لجن مرحله مهم ديگري در بهره برداري SBRمي باشد كه تـأثير زيـادي بـر عملكـرد آن دارد . دفع لجن يكي از پنج مرحله اصلي فرآيند نيست؛ زيرا هيچ زمان مشخصي در چرخه براي تخليه لجـن وجود ندارد. همانند سيستم متعارف جريان پيوسته ، شرايط كاري سيستم، حجم و دفعات تخليه لجن را تعيين مي كند. در بهره برداري ، SBRتخليه لجن معمولاً در حين مرحله واكنش انجام مي شود ؛ بطوريكه تخليه يكنواخت جامدات انجام مي گيرد (شامل مواد ريز و ذرات فلاك درشت)يـك ويژگـي
خاص سيستم
SBRاين است كه نياز به سيستم برگشت لجن فعال (RAS)ندارد. بدليل اينكـه هـر دو مرحله هوادهي و ته نشيني در يك تانك اتفاق مي افتد ، در مرحله واكنش، هيچ لجني دفـع نمـي شود و نياز به برگشت لجن براي ثابت نگهداشتن جامدات در تانك هوادهي نيـست. 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *