لجن فعال با هوادهی گسترده

لجن فعال با هوادهی گسترده :

لجن فعال با هوادهی گسترده ، از فرایند های بهینه سازی شده تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال می باشد که امروزه روش هـای مـشتمل برفرآینـدهای بیولـوژیکی هوازی به طور گسترده ای در حـذف مـواد آلـی از فاضـلاب هـا مورد استفاده قرار می گیرند و در این بین، فرآیند لجن فعـال از
قدیمی ترین و متداول ترین روش های تصفیه فاضلاب در دنیـا به شمار می رود که کاربرد بسیار گسترده ای در عرصـه تـصفیه بیولوژیکی فاضلاب دارد. لجن فعال با هوادهی گسترده با بستر ثابت یکی از انواع فرآیند های تصفیه هوازی رشد چسبیده است که ترکیبـی از دو سیـستم لجـن فعـال و صـافی چکنـده بـوده و در مخـزن هوادهی آن میکروارگانیسمها بر روی یک محیط یا بـستر ثابـت با سطوح زیاد رشد می کنند و به دلیـل پایـداری و زمـان مانـد میکروبی زیاد، در تصفیه بسیاری از فاضلاب های با بار آلـودگی بالا قابل کاربرد است.
از مزایای این سیستم بـه طـور عمـده مـی تـوان بـه غلظت زیاد توده میکروبـی، امکـان اسـتفاده از بـسترهای ارزان قیمت، توان تصفیه جریان هـای زیـاد فاضـلاب، امکـان تـصفیه موثر فاضلاب های با غلظت مواد آلی کم، امکان حذف موثر مواد آلی کند تجزیه شونده، سهولت راهبری، عـدم نیـاز بـه برگـشت لجن، نیاز به انرژی کمتر در مقایـسه بـا سیـستم هـای متـداول لجن فعال و صافی چکنده و کیفیت بهتر و تثبیت شدهتر لجـن اشاره نمود.که با توجه به مزایای این سیستم و کاربرد آن در تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی به منظور بررسی رفتـار و عملکرد سیستم و ایجاد اطلاعات پایه جهت طراحی و گـسترش کاربری آن در تصفیه فاضلاب با بار آلودگی بالا، تحقیق حاضـر انجام گرفته است.

لجن فعال با هوادهی گسترده

عواملی نظیر افزایش جمعیت، پیشرفت های فن آوری و انقلاب صنعتی و در نهایت بهای اندکی که انسان بـرای محـیط زیست به علت رایگان بودن آن قایل است، در تـشدید و ویرانـی محیط زیست موثر است. به یقین می توان گفت که مهم تـرین بخش آلودگی محیط زیست کـه تـاثیر سـریع و بـی درنـگ آن جوامع بشری را تحت تاثیر خود قرار داده، آلـودگی آب، تـصفیه آب های آلوده و تامین آب سالم و قابل شرب است. ایـن مـسأله اهمیت بخش آب و فاضلاب در علـم محـیط زیـست را بـیش از پیش نمایان می سازد. مشکل آلوده شدن آب به وسیله فاضلاب وقتی بیشتر آشکار می شود که بدانیم هر متـر مکعـب فاضـلاب بسته به کیفیت آن می تواند 10الی 40متر مکعب آب سالم را آلوده سازد.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *