نوشته‌ها

مصرف سوبسترا در تصفیه فاضلاب

/
مصرف سوبسترا در تصفیه فاضلاب یكي از پارامترهاي اصلي در تصفي…

مکانیزم فرآيند رشد چسبيده

/
مکانیزم فرآيند رشد چسبيده مکانیزم فرآيند رشد چسبيده که بمنظور …

راكتور لايه لجن متحرك بي هوازي

/
راكتور لايه لجن متحرك بي هوازي راكتور لايه لجن متحرك بي هوازي (AMBR)…

راکتور بافل دار بی هوازی

/
راکتور بافل دار بی هوازی در فرآيند راکتور بافل دار بی هوازی ، …

سمیت در تصفیه خانه

/
سمیت در تصفیه خانه سمیت در تصفیه خانه فاضلاب شامل سمیت ناشی از مواد…

طبقه بندي ميكروارگانيسم ها تصفیه

/
طبقه بندي ميكروارگانيسم ها تصفیه طبقه بندي ميكروارگانيسم ها تصفیه فاض…

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

/
پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی برای طراحی پکیج تصفیه فاضلاب بیما…