نوشته‌ها

محاسبات انتخاب پمپ

/
محاسبات انتخاب پمپ محاسبات انتخاب پمپ به پارامتر های ارتفاع ، …

مصرف سوبسترا در تصفیه فاضلاب

/
مصرف سوبسترا در تصفیه فاضلاب یكي از پارامترهاي اصلي در تصفي…

مکانیزم فرآيند رشد چسبيده

/
مکانیزم فرآيند رشد چسبيده مکانیزم فرآيند رشد چسبيده که بمنظور …

فرایند بی هوازی

/
فرایند بی هوازی نوع فاضلاب و مشخصات آن در ارزيابي و طراحي فرایند…

تصفیه فاضلاب به روش a2o

/
تصفیه فاضلاب به روش a2o تصفیه فاضلاب به روش a2o اصــلاحيه فرآين…

راكتور لايه لجن متحرك بي هوازي

/
راكتور لايه لجن متحرك بي هوازي راكتور لايه لجن متحرك بي هوازي (AMBR)…

راکتور بافل دار بی هوازی

/
راکتور بافل دار بی هوازی در فرآيند راکتور بافل دار بی هوازی ، …

تصفیه فاضلاب به روش ASBR

/
تصفیه فاضلاب به روش ASBR تصفیه فاضلاب به روش ASBR  یک راكتور منق…

کلرزنی فاضلاب

/
کلرزنی فاضلاب کلرزنی فاضلاب در خروجی تصفیه خانه های فاضلاب به منظور…

گندزدایی با کلر

/
گندزدایی با کلر گندزدایی با کلر برای از بین بردن میکروارگانیزم های…