تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

انواع روش های تصفیه فاضلاب

انواع روش های تصفیه فاضلاب

انواع روش های تصفیه فاضلاب بر اساس کیفیت فاضلاب خام ورودی و همچنین بر اساس دبی فاضلاب جهت تصفیه متفاوت خواهد بود. روش های تصفیه فاضلاب به  انواع روش های زیستی و روش های شیمیایی و فیزیکی تقسیم بندی می شوند. انتخاب نوع روش بسیار بستگی به شاخص های کیفیت فاضلاب مانند پی اچ (PH) ، کل مواد معلق (TSS) ، اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) ، اکسیژن خواهی بیولوژیکی 5 روزه (BOD5) ، غلظت کل نیتروژن (TN) ،  غلظت کل فسفر (TP) دارد. دبی فاضلاب نیز شاخص تعیین کننده کیفیت فاضلاب است. بودجه پروژه هم از دیگر شاخص مهم و تعیین کننده برای احداث تصفیه  خانه فاضلاب است.

انواع روش های تصفیه فاضلاب

روش زیستی یا بیولوژیک متعارف ترین روش تصفیه فاضلاب است. این روش برای فاضلاب های بهداشتی و خانگی و فاضلاب بیمارستانی معمولا مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از ایرادات روش تصفیه فاضلاب لجن فعال ، عدم حذف بیولوژیکی نیتروژن و فسفر می باشد که برای حذف این شاخص ها تغییراتی در روند فرآیند پیش بینی شده است. در ادامه این فرآیند های اصلاح شده بیان می گردد :

  • فرآيند اصلاح شده لادزاك اتينگر

یكي از مرسوم ترين فرآيند هاي حذف بيولوژيكي نيتروژن ، فرآيند اصـلاح شده لادزاك اتينگر  MLE است. طرح اوليه فرآیند لادزاك اتينگر با فراهم كردن برگشت داخلي که نيترات ورودي بطور مستقيم از ناحيه هوازي به ناحيه انوكسيك وارد مي شود. با اين كار ، بازده كلي حذف نيتروژن و سرعت دنيتريفيكاسيون افزايش داده می شود. نسبت جريان برگشت داخلي (دبي
جريان برگشتي به دبي جريان ورودي) معمولاً محدوده اي از 2تا 4دارد. در تصفيه فاضلاب شهري با داشتن زمان تماس كافي در منطقه انوكسيك و
BODورودي كافي ، در اين نسبت جريان برگشتي ، غلظت متوسط ازت نيتراته در پساب خروجي بين 4-7 mg/lاست. فرآيند MLEبا تاسيسات موجود لجن فعال ، مطابقت زيادي دارد و مي توان براحتي بـه اسـتاندارد معمول غلظت كل نيتـروژن پـسابخ روجي كمتر از 10 mg/lرسيد.

انواع روش های تصفیه فاضلاب

نسبت BOD/TKNبرابر 4 : 1در فاضلاب ورودي ، معمولاً برايكاهش موثر نيترات با فرآيند انوكسيك اوليه كافي است. زمان ماند متداول تانك انوكسيك در فرآيند MLEبين 2-4ساعت است.  اما هنگامي كه ناحيه انوكسيك به 3-4مرحله بـصورت سري تقسيم مي شود ، سرعت هاي سينيتيكي دنيتريفيكاسيون افزايش مي يابد و در نتيجه ممكن است كل زمان ماند مورد نياز 50-0-7درصد طراحي در حالت تك مرحله اي شود . تغيير ديگر فرآيند ، MLEتحت عنوان eMLEمي باشد كه از يكسري تانكهاي انوكسيك / هوازي براي افزايش حذف مواد مغذي استفاده شده است. 

  • راكتور منقطع متوالي SBR

سيستم راكتور منقطع متوالي SBR نيز انواع روش های تصفیه فاضلاب است ، از دنيتريفيكاسيون انوكسيك اوليه با BODفاضلاب ورودي استفاده مي كند. اختلاط در حين دوره پر شدن براي تماس مايع مخلوط با فاضلاب ورودي استفاده مي شود. اين فرآيند در خيلي از كاربردهاي شهري ، با توجه به قدرت فاضلاب ، BODكافي و زمان پر شدن ، براي حذف تقريباً تمام نيترات باقيمانده در مايع مخلوط بعد از مراحل ته نشيني و تخليه مورد استفاده است . همچنين مقداري حذف نيتروژن در مراحل تخليه و ته نشيني بدون هوادهي اتفاق افتاده است.

اختلاط جداگانه باعث انعطاف در بهره برداري مي شود و علاوه بر تماس انوكسيك يا بي هوازي در دوره پر شدن، براي بهره برداري انوكسيك در طول دوره هوادهي مفيد اسـت. اختلاط بدون هوادهي در دوره پر شدن ، براي بهبود مشخصات ته نشيني لجن بعلاوه حذف نيتروژن موثر است. غلظت ازت نيتراته در پساب خروجي خيلي از تاسيسات كمتر از 5 mg/lگزارش شده است. 

انواع روش های تصفیه فاضلاب

 

 

5/5 - (3 امتیاز)
5/5 - (3 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp