نوشته‌ها

محاسبات پارشال فلوم

/
محاسبات پارشال فلوم در طراحی و ساخت و انتخاب پارشال فلوم باید مح…

اندازه گیری دبی در کانال باز

/
اندازه گیری دبی در کانال باز براي اندازه گیری دبی در کانال ب…

اندازه گیری دبی آب

/
اندازه گیری دبی آب اندازه گیری دبی آب  ورودي به تصفيه خانه و خ…

آب رو تصفیه خانه

/
آب رو تصفیه خانه آب رو تصفیه خانه ، سازه هایی اگرچه از نظر …

انواع دریچه آب

/
انواع دریچه آب انواع دریچه آب در تصفيه خانه هاي آب مورد است…

طراحی کانال های روباز

/
طراحی کانال های روباز در طراحی کانال های روباز  و مجاري باز انتقال …