تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

نيمرخ هيدروليكي تصفیه خانه

نيمرخ هيدروليكي تصفیه خانه

نيمرخ هيدروليكي تصفیه خانه ، نمايش تصويري تغييرات سطح آب در طول تصفيه خانه را است. براي ترسيم نيمرخ هيدروليكي به يك نقطه كنترل كه تراز سطح آب در آن معلوم باشد،نياز است. اين نقطه مي تواند در ابتدا، انتها و يا در برخي شرايط خاص در وسط تصفيه خانه يا يك نقطه با تراز اختياري باشد. با مشخص شدن اين نقطه مي توان با حركت به سمت پايين دست يا بالادست و محاسبه افت ارتفاع در هر قسمت به صورت عقب رو يا جلو رو، تراز سطح آب در هر نقطه را محاسبه و نيمرخ سطح آب را رسم نمود. 

تصفیه خانه آب زاهدان

افت ارتفاع كل در طول تصفيه خانه، برابر تفاوت بين سطح آب در ابتداي ورودي آب خام و تراز حداقل سطح آب در مخزن آب پاك است. اگر به دليل شيب طبيعي زمين، ارتفاع كل بين ابتدا و انتهاي تصفيه خانه، كمتر از افت ارتفاع كل محاسبه شده باشد،
امكان برقراري جريان ثقلي وجود نخواهد داشت. در اين شرايط براي جبران كمبود ارتفاع به ایستگاه پمپاز نياز است. پس از اينكه سطح آب توسط پمپ بالا آمد، مجددا امكان برقراري جريان ثقلي فراهم مي گردد. در هر حال قرار گرفتن ایستگاه پمپاژ آب در بين واحدها (وسط تصفيه خانه) توصيه نمي شود و همواره سعي در به كارگيري آن در ابتداي تصفيه خانه قبل از ورودي آب خام است. برقراري تعادل مناسب بين ارتفاع آب خام در ابتدا، افت ارتفاع در طول و ذخيره و پمپ زنی آب پاك در انتهاي تصفيه خانه نيازمند به كارگيري دقيق اصول و روابط هيدروليك است. 

نكات نيمرخ هيدروليكي تصفیه خانه

 • نيمرخ هيدروليكي بايد براي هر دو حالت دبی ورودي حداكثر و دبی ورودي حداقل محاسبه و ترسيم شود.
 •  نيمرخ هيدروليكي جريان بايد براي تمام مسيرهاي اصلي موجود در تصفيه خانه ترسيم گردد.
 •  افت ارتفاع كل در طول تصفيه خانه برابر مجموع افت ارتفاع در واحدها و اتصالات، متعلقات و مجاري ارتباط دهنده است
 •  افت ارتفاع در طول هر واحد شامل قسمت هاي افت ارتفاع در سازه ورودي واحد، افت ارتفاع در سازه خروجي واحد، افت ارتفاع در طول واحد، موارد متفرقه نظير ارتفاع ريزش آزاد در سرريزها است.
  بيشترين افت ارتفاع در طول واحدها در دبی حداكثر لحظه اي طراحي وقتي كه يك يا چند واحد خارج از مدار است، رخ مي دهد. با زمانبندي مناسب تعميرات در فصولي كه آب مورد نياز شهروندان كم است، مي توان از اين وضعيت جلوگيري به عمل آورد. محدوده مقادير متداول افت ارتفاع در طول واحدهاي مختلف تصفيه خانه در جدول زیر ارايه شده است. 

  محدوده متداول افت ارتفاع در واحد هی مختلف تصفیه آب برای رسم نيمرخ هيدروليكي تصفیه خانه

   

 • افت ارتفاع در طول لوله ها، كانالهاي ارتباطي و متعلقات متصل به آنها برابر با مجموع ، افت ارتفاع در نتيجه ورود جريان، افت ارتفاع در نتيجه خروج جريان، افت ارتفاع در نتيجه جمع شدگي و بازشدگي در مقطع كانال،  افت ارتفاع در نتيجه وجود اصطكاك ، افت ارتفاع در نتيجه زانوها، دريچه ها، شيرها، اتصالات و ابزار دبی سنجي،  افت ارتفاع مورد نياز براي سرريز و ساير سازه هاي هيدروليكي ،  ارتفاع مورد نياز براي ريزش آزاد ،  ارتفاع مورد نياز براي توسعه و گسترش واحدها در آينده
 • برای طراحی نيمرخ هيدروليكي تصفیه خانه سرعت در مجاري ارتباطي بين واحدها بايد به اندازه كافي زياد باشد تا مانع از ته نشيني مواد معلق همراه با آب در آنها شود. براي اين منظور معمولا در طراحي حداقل سرعت برابر 0.6 متر بر ثانيه در نظر گرفته مي شود. در شرايطي كه دبی ورودي حداقل باشد، سرعت حداقل طراحي 0.2متر بر ثانيه فرض مي گردد. به علاوه يكي از مواردي كه باعث بهتر شدن طراحي مي شود، در نظرگيري مجاري مجزا بين واحدها است تا امكان تميز كردن و شستشوي مجراها در شرايط حداقل دبی فراهم گردد.
 • افتهاي اصطكاكي در مجاري تحت فشار با استفاده از رابطه هيزن- ويليامز يا رابطه دارسي  محاسبه مي شود.
 • افت ارتفاع موضعي در اتصالات كانال ها و مجاري باز و لوله هاي تحت فشار به صورت ضريبي از ارتفاع سرعت است.
 • در كانال هاي باز عمق با تغيير شرايط جريان،تغيير مي كند.بنابراين با انتخاب ابعاد و شيب كف مناسب امكان برقراريجريان با عمق مورد نظر در آن فراهم مي شود.جريان در كانال هاي باز مي تواند به صورت هاي يكنواخت و غير يكنواخت وجود داشته باشد. 
5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp