تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

فروش تجهیزات تصفیه خانه

تجهیزات تصفیه خانه

1.فروش بلوئر هوادهی (کلیک کنید.)

بلوئر هوادهی یا دمنده هوا برای دمیدن هوا به داخل لوله ها سپس به دیفیوزر های تصفیه خانه های فاضلاب است. از دمنده هوا برای دمیدن هوا در استخر ها پروش ماهی و جکوزی ها  نیز استفاده می شود. در تصفیه خانه های فاضلاب ، در واحد حوضچه هوادهی به روش لجن فعال، EAAS یا MBBR  یا IFAS  یا سایر فرآیند های هوازی استفاده می شود.

2.فروش انواع دیفیوزر هوادهی (کلیک کنید.)

انواع دیفیوزر هوادهی که برای هوادهی فاضلاب در تصفیه خانه های فاضلاب استفاده می شود به دو دسته کلیدیفیوزر های متخلخل و دیفیوزر های غیر متخلل تقسیم می شوند. معمول ترین نوع دیفیوزر های متخلل شاملدیفیوزر های صفحه ای، گنبدی ، دیسکی و لوله ای است

3.فروش انواع رزین تبادل یونی (کلیک کنید.)

انواع رزین های تبادل یونی شامل رزین های کاتیونی اسیدی قوی ، کاتیونی اسیدی ضعیف ، آنیونی بازی قوی ،  آنیونی بازی ضعیف و رزین های کیلاتی (Chelaitng) می شود. رزین های کاتیونی و آنیونی به طور گسترده در تصفیه آب به کار می روند.

4.فروش انواع سپتیک تانک (کلیک کنید.)

سپتیک تانک ساده ترین و پر کاربردترین واحد مورد استفاده در تصفیه فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی انسانی است. سپتیک تانک کاربرد های متفاوتی دارد. از سپتیک می توان جهت مخزن دخیره فاضلاب جهت پمپاژ آن به پکیج تصفیه اصلی استفاده کرد. می توان در سپتیک تانک به کمک فرایندهایی از قبیل ته نشینی، شناور سازی فرآیند پیش تصفیه می گردد. از این سپتیک تانک ها بطور گسترده ای در واحدهای مسکونی و ویلایی، مجتمع های مسکونی و اداری، کارگاه های عمرانی و ساختمانی، کارخانجات تولیدی و صنعتی، هتل ها، رستوران ها، و مجتمع های تفریحی و ورزشی استفاده می شود.

پیشنهاد روش های تصفیه توسط کارشناسان شرکت دانش بنیان آبرام

پیشنهاد روش های تصفیه فاضلاب،بسته به نوع صنعت،براي اينكه فاضلاب با فرايندهاي زيستي یا شیمیایی مورد تصفيه قرار گيرنـد نيازمنـد طـي مراحـل مختلف تصفیه مانند پـيش تصفيه و تصفیه تکمیلی ميباشند. طي مراحل تصفیه ،آن تركيبات شيميايي و خطرناك براي فرايندهاي زيستي تا حد مورد نظر كاهش مييابد. فاضلاب صنايع غـذايي بـا توجه به غلظت بالاي مواد آلي از شباهت بيشتري به فاضلاب هاي انساني برخوردار بـوده و بـا روشهـاي زيـستي تـصفيه پذيرنـد. همانطور كه در زیر مشاهده ميشود، پیشنهاد روش های تصفیه با توجه به نوع صنعت و کیفیت فاضلاب متنوع بوده و با يكديگر متفاوت ميباشد.

تصفیه زیستی فاضلاب –  تصفیه خانه فاضلاب

پساب صنايع نساجي، پوشاك و چرم

ويژگيهاي مهم فاضلاب:

 قلياييت زياد، BOD و درجه حـرارت بـالا ، مـواد معلـق فراوان، كل مواد جامـد زيـاد ، سـختي کل ، نمـك ، سـولفيد ، كروم، ،pH، آهك رسوب يافته

پیشنهاد روش های تصفیه:

خنثي كردن، ترسيب شيميايي ، تصفيه زيستي و يا صافي چكنده ، متعادل سازي، رسوبدهي


پساب صنايع غذايي، آشاميدني و دخانيات

ويژگيهاي مهم فاضلاب: 

مـواد معلـق زيـاد، موادكلوييـدي، مـواد آلـي محلـول ، پروتئين ، چربي ، لاكتوز ، نيتروژن ، خون ، BOD بالا ، pH متغير، رنگ و بو ، روغـن ، دترجنـت ، فرمالدييـد، عوامـل ميكروبي

پیشنهاد روش های تصفیه :

آشغالگيري ، متعادل سازي، خنثي سازي ، ته نـشيني و يـا شناورسازي ، هوادهي ، تـصفيه شـيميايي ، انعقـاد، لجـن فعال ، استخر اكسيداسيون زيستي ، صافي چكنده ، بركـه تثبيت، كمپوست كردن، تغليظ بوسيله سانتريفوژ، تبخير، خشك كردن

پساب صنايع كاغذ،مقوا و چاپ و محصولات چوبي

ويژگيهاي مهم فاضلاب: 

COD , BOD بالا ، مواد جامد ، ترکیبات فنل ، سميت ، مـواد آلـي ، PH

پیشنهاد روش های تصفیه :

تبخير، سوزاندن ، انعقاد شيميايي ، استخر اكسيداسيون و ساير روشهاي تصفيه زيستي هوازي ، استخر ته نشيني ، بركه تثبيت و تصفيه زيستي ، هوادهي ، بازيافت

 

پساب صنايع شيميايي

ويژگيهاي مهم فاضلاب: 

نمكهاي محلول، كلرايد و BOD بالا ، pHمتغير، اسيدهاي معدني، كروم، اسيدهاي آلي چرب، TDS فلزات، رزينهـا، حـلالهـا، رنـگ و بـو، الكـل، صـابون، موادآلي، حلقه هاي بنزني، سموم، فسفر، سـليس، فلورايـد، لجن، فرمالدييد، اسيد نيتريك و سولفوريك، سود،سولفات آهن، عناصر راديواكتيو، آلومنيوم، نيترات، آمونيـوم، جيـوه ، پلي كلرو بيفنيل PCBs ، دي اكـسيد گـوگرد ، موادمعلـق ،قلياييت ، غير قابل ته نشيني و قابل ته نشيني

پیشنهاد روش های تصفیه :

كنترل در محل توليد و جلوگيري از تـراوش يـا ريـزش، ذخيره سازي، رقيق سازي، متعـادلسـازي ، خنثـي سـازي ، ته نشيني، هوادهي، شناورسازي، انعقاد شيميايي، ترسيب شيميايي، اكـسيداسيون زيـستي، بركـه تثبيـت و سـاير روشهاي تصفيه زيستي، زلالسازي مكـانيكي، صـافي چكنده، سولفوناسيون، كلريناسـيون، هـضم بـي هـوازي، سوزاندن لجنهاي قليايي و يـا خنثـي كـردن بـا اسـيد، جذب سطحي با كربن فعال، بازيافت و استفاده مجدد.

پساب صنایع کانی غیر فلزی

ويژگيهاي مهم فاضلاب: 

نمكهاي معدني، ذرات آزبست معلق

پیشنهاد روش های تصفیه :

ته نشيني، رسوبدهي، خنثـي سـازي ، جداسـازي ذرات، ترسيب با كلرايد كلسيم، دفع در زمين

پساب صنايع توليد فلزات اساسي

ويژگيهاي مهم فاضلاب: 

PHپايين و يا متغيـر، سـيانوژن، اسـيدها، فنـل، سـنگ معدن، قلياييت، روغن، فلـزات، سـموم، ماسـه و ذغـال سنگ، ذرات فلزي، سورفاكتانت


پیشنهاد روش های تصفیه :

آشغالگيري، جداسازي روغن، خنثي سازي، انعقاد شيميايي، كلريناسيون، احيا و رسوب دهي، كروم و ساير فلزات، ذخيره سازي در بركه ها، جذب نهايي بـا كـربن، بازيافت و استفاده مجدد

پساب صنايع دارويي


ويژگيهاي مهم فاضلاب: 

تركيبات شـيميايي، هورمـون هـا، BODو CODبـالا، رنگ، عناصر مغذي، pHمتغير، املاح و اسيدهاي معدني، حلالها، اسيدهاي آلـي چـرب، الكـل، صـابون، موادآلي، حلقه هاي بنزنـي، سـموم، فلورايـد، فرمالدييـد، اسيد نيتريك و سولفوريك، سود، نيترات، آمونيوم، موادمعلق

پیشنهاد روش های تصفیه :

جداسازي و كنترل در محل، ذخيرهسازي، رقيق سـازي، متعــادلســازي ، خنثــي ســازي ، تــه نــشيني، هــوادهي، شناورسازي، انعقاد و ترسـيب شـيميايي، اكـسيداسيون زيستي، صافي چكنده و ساير روشهاي تصفيه زيستي، هضم بي هوازي، سوزاندن لجن هاي قليايي و يا خنثـي كردن با اسيد، جذب سطحي با كربن فعال

پساب صنايع برق و الكترونيك

ويژگيهاي مهم فاضلاب: 
PHمتغير، حلالها، اسيدها،، تركيبات شـيميايي آلـي و معدني، چربي و روغن، قلياييـت، فلـزات مختلـف، ذرات فلزي،سورفاكتانت

پیشنهاد روش های تصفیه :

آشغالگيري، كنتـرل و جداسـازي در محـل توليـد، خنثـي سازي ، انعقاد شيميايي، احيا و رسوب دهي فلـزات، ذخيـره سازي در بركه ها، جذب نهايي با كربن

پساب صنايع كشاورزي

ويژگيهاي مهم فاضلاب: 

مواد آلي محلول، بقاياي سموم، پروتيين، عناصر مغـذي، چربي، لاكتوز، نيتروژن، BODبـالا، مـواد معلـق زيـاد، موادكلوييدي، رنگ و بـو، روغـن، دترجنـت، فرمالدييـد، عوامل ميكربي

پیشنهاد روش های تصفیه :

كنترل و جداسازي در محل، متعادلسازي ، خنثي سـازي ، ته نشيني و يا شناورسازي، هـوادهي، تـصفيه شـيميايي، انعقاد، روشهاي تصفيه زيستي، كمپوست كردن، استفاده مجدد در كشاورزي

5/5 - (3 امتیاز)
whatsapp