تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفيه فاضلاب صنايع نوشابه سازي

تصفيه فاضلاب صنايع نوشابه سازي

تصفيه فاضلاب صنايع نوشابه سازي به روش بیولوژیکی متداول ترين روش تصفيه فاضلاب صنايع نوشابه سازي است. زيرا اين فاضلابها حاوي مقادير بالايي مواد آلي هستند. چون BOD5 و COD فاضلاب صنايع نوشابه سازي در حد متوسط است، تصفيه بي هوازي يك روش پذيرفته شده براي تصفيه اينگونه فاضلاب ها است. فرايند بي هوازي در مقايسه با فرايند هوازي داراي مزاياي گوناگوني است. تصفيه بي هوازي BOD5 و COD فاضلاب را از هزاران mg/L به صدها mg/L كاهش داده كه چنانچه بعد از اين فرايند، از يك فرايند هوازي استفاده شود مي توان غلظت اين پارامترها را در حد اسـتانداردهاي دفـع بـه محيط زيست كاهش داد.

تصفيه فاضلاب صنايع نوشابه سازي

فاضلاب هاي بسيار قوي بطور معمول داراي دبي كمي هستند و مي توان آنها را توسط فرايندهاي بي هوازي تصفيه نمود. فاضلابهاي ضعيفتر همراه با پساب خروجي از واحدهاي بي هوازي مخلوط شده و با يـك فرايند هوازي تصفيه مي گردند. 

تصفيه فاضلاب صنايع نوشابه سازي

سيستم كامل تصفيه بيولوژيكي شامل واحدهاي آشغالگيري، خنثي سازي، متعادل سازي، تصفيه بي هوازي و هوازي يا تصفيه هوازي، جداسازي لجن – مثل ته نشيني يا شناورسـازي بـا هـواي محلـول- و دفـع لجـن اسـت.


فرايندهاي تصفيه فيزيكي و شيميايي (از قبيل انعقاد و ته نشيني، شناور سازي) گاهگاهي براي كاهش محتويات آلي، قبل از ورود فاضلاب به فرايند تصفيه بيولوژيكي استفاده مي شوند. چون اين فاضلاب حاوي مقادير بالايي از قند است باعث تقويت رشد باكتريهاي رشتهاي كه داراي دانسيته پايينتري هستند، مي گردد. از ايـن رو، شـناور سازي به كمك هواي محلول به جاي حوض ته نشيني كه بسيار متداول است، بكار مي رود.

فاضلاب صنايع نوشابه سازي به دليل اينكه حاوي محتويات آلي بالايي هستند معمـولاً بـه روش بيولـوژيكي تصفيه ميگردند. تصفيه بي هوازي به ندرت در اين فاضلاب مورد استفاده قرار ميگيرند. اگر فاضلاب محتويـات آلي بالايي نداشته باشد، ممكن است تصفيه هوازي مورد استفاده قرار گيرد. زيرا بهـره بـرداري از ايـن فراينـد در مقايسه با فرايند بي هوازي آسان تر است.
حذف
BODو CODدر طي يك سري از فرايندهاي هوازي رشد معلق يا رشد چسبيده انجام ميشود. بـراي يك تصفيه خوب زمان تماس كافي بين فاضلاب و ميكروارگانيسمها و همچنين غلظت معيني از اكسيژن محلول و مواد مغذي لازم است. راكتورهاي غشايي هوازي MBRنيز بـراي حـذف مـواد آلـي و جداسـازي جامـدات بيولوژيكي قابل استفاده هستند. 

فرايندهاي تصفيه هوازي رشد معلق


اين فرايندهاشامل فرايندهاي لجن فعال، راكتورهاي ناپيوسته متواليSBRو لاگون هاي هوادهي هستند. با با توجه به خصوصيات اينگونه فاضلاب ها زمان تماس بين ميكروارگانيسم ها و فاضلاب بايستي بيشتر از زمان تماس فاضلاب هاي خانگي با ميكروارگانيسم ها باشد. براي تصفيه اينگونه فاضلاب ها، فرايندهاي با زمـان مانـد هيدروليكي HRT و زمان ماند جامدات SRT بالاتر مثل هوادهي گسترده و لاگون هاي هوادهي توصيه مي گردند.


گروهي از محققين دو لاگون هوازي هركدام به حجم 267800گالن را براي تصفيه فاضـلاب شـركت توليـد كننده كوكاكولاي بطري شده بكار بردند. زمان تماس 30روز و دبي طراحي برابـر بـا 20000
gpd بـود. در فاز مقدماتي يك سري مشكلات بوجود آمد. اين مشكلات شامل پخش غير عمدي سود، گرفتگي مداوم ديفيوزرهاي هوا و كيفيت بد پساب خروجي ناشي از شوك بارگذاري مثل پخـش مايعـات قنـدي بودنـد. عـدم توفيـق در  دستيابي به استانداردهاي دفع پساب به محيط زيست يك مشكل مهم تصفيه خانـه بـود. نتـايج نشـان داد كـه BOD5و CODبه ترتيب بالاتر از 100 mg/Lو 500mg/Lبودند. در پايان اين مرحله تصفيه، BOD5پساب به 60 mg/Lكاهش يافت.

در يك تحقيق، فرايند بي هوازي را براي تصفيه فاضلاب صنايع نوشابه سازي با دبـي روزانـه ،560m3/day BOD5 = 564 mg/Lو TSS = 580 mg/Lبكار بردند. قبل از شروع تصفيه بيولوژيكي، ابتدا فاضلاب با استفاده از فرايندهاي فيزيكي و شيميايي مورد تصفيه قرار گرفت. تصفيه فيزيكي شامل آشغالگيري و متعادل سازي بود. در تصفيه شـيميايي، تنظـيم pHو پـس از آن فراينـد
انعقاد – لخته سازي متداول انجام شد.

راندمان حـذف BOD5و CODدر فراينـدهاي فيزيكـي – شـيميايي بـه ترتيب برابر با %43/2و %52/4بود. در فرايند تصفيه بيولوژيكي نرخ بارگذاري آلي و بارگذاري لجن بترتيب برابـر به ترتيب برابـرCOD وBOD5 بود. راندمان حذف0/4 KgBOD5/KgMLSS.day و1/6KgBOD/m3.day با با %64و %70بود. تصفيه بيولوژيكي در حالت بارگذاري بالا مورد بهره برداري قرار گرفت كه دليل اصلي راندمان حذف پايينتر BOD5و CODبود. 

 

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp