تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

ترسیب شیمیایی

ترسیب شیمیایی :

ترسیب شیمیایی ، به معنای اضافه نمودن برخی مواد شمیایی خاص جهت ایجاد تغییرات فیزیکی در مواد جامد جهت نامحلول نمودن و ته نشینی آنها می باشد. 

بطور معمول فرآیندترسیب شیمیایی می تواند باعث کاهش مواد معلق و افزایش مواد محلول در بخش محلول خود فاضلاب گردد. با کمک  فرایند ترسیب شیمیایی می توان ماده شیمیایی اضافه شده می باشد را تعیین کرد. با کمک فرایند ترسیب می توان در صد کل مواد معلق  TSS را تا 90 الی 80 در صد کاهش داد.  به میزان ۴۰ تا ۷۰ درصد میزان BOD5  را کاهش داد و به میزان ۳۰ تا ۶۰ درصد میزان COD را کاهش داد و به میزان ۸۰ تا ۹۰ درصد میزان باکتری های را کاهش داد. .

در عوض به کمک ته نشینی عادی فقط ۴۰ تا ۵۰ درصد  مواد معلق و ۳۰ تا ۴۰ درصد ممواد آلی را میتوان حذف کرد.  در فرآیند های ترسیب شیمیایی از زاج ، آهک و فرو سولفات و آهک  استفاده همزمان فریک کلرید ، و آهک و همچین استفاده هم زمان از فریک سولفات و اهک استفاده  می شود.

وقتی زاج را به کلسیم و بیکربنات منیزیم اضافه می نماییم واکنش هایی به شکل زیر رخ می دهد :

ترسیب شیمیایی

در معادله فوق هیدرواکسید آلومینیوم ترکیبی ژلاتینی می باشد که به مرور زمان ته نشین شده و با خود ذرات معلق موجود در آب را ته نشین می نماید. این فرایند را انعقاد جارویی نیز می نامند اگر به جای نمک کلسیم در فاضلاب نمک منیزیم مودر استفاده قرار گیرد. واکنش دقیقاً ، مانند واکنش فوق می باشد و فقط به جای کلسیم باید در آن منیزیم را جانشین نمود.

همان طور که در واکنش فوق مشخص است اضافه نمودن زاج به آب منجر به مصرف قلیائیت در فاضلاب می گردد.  لذا بایست در فاضلابی که ترسیب شیمیایی با کمک زاج در آن انجام می گیرد قلیایت لازم تامین گردد.  به ازای هر ۱۰ میلی گرم بر لیتر زاج نیاز به ۴/۵ میلی گرم در لیتر قلیائیت می باشد.

 

 

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp