تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش هاي شناورسازي فاضلاب

روش هاي شناورسازي فاضلاب :

روش هاي شناورسازي فاضلاب ، متنوع می باشد که در اینجا روش شاور سازی ثقلی را شرح و بسط میدهیم که روش های شناورسازی با هوا هم برای شناور سازی فاضلاب اتفاده می شود.

شناورسازي ثقلي(جداكننده هاي ثقلي) :


جداكننده هاي ثقلي معمولاً براي زدودن و حذف روغن، گريس و نفت به صورت آزاد و غير امولسيون به كار مي روند. از نظر تئوري فرآيند جداسازي در جداكننده هاي ثقلي به وسيله قانون استوكس در غياب جريان توربولانسي و جريان هاي گردشي پيش بيني مي شود. بنابراين در عمل راندمان جداكننده ثقلي بستگي به طراحي دقيق هيدروليك جداكننده و زمان ماند پساب دارد . جداكننده هاي ثقلي به دودسته  APIوCPI تقسيم بندي مي شوند.

جدا كننده API :


سيستم APIدر واقع يك جداكننده روغن از آب مي باشد كه از روش هاي شناورسازي فاضلاب می باشد که تحت استانداردهاي APIطراحي شده باشد.اين سيستم به طور وسيعي در تصفيه خانه ها و بسياري از واحدهاي صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرد. براي طراحي مخازن دايره اي و مستطيلي استانداردهايي وجود دارد ولي در عمل واحدهاي مستطيل شكل سازگاري بيشتري داشته و به ميزان وسيعتري به كار مي روند. اغلب واحدها بنا به دلايل متعددي به طور محافظه كارانه طراحي مي شوند.

در اين واحدها علاوه بر حذف روغن و چربي ، ذرات جامدي نظير پيچ و مهره، ورقه هاي پلاستيكي، قطعات بزرگ فلزي و غيره كه غالباً در فاضلاب روها ملاحظه مي شوند به وسيله جداكننده ها حذف مي شوند. در نتيجه در اين نوع جداكننده ها به لجن روب هاي قويتري نياز است . طراحي انواع مختلف جداكنندهاي آب ـ روغن بر اساس اختلاف دانستيه استوار مي باشد.قابليت و توانايي جداكننده در بهبود بخشيدن به عملكردجداسازي روغن از پساب تابع عوامل متعددي است كه عبارتند از :

  • نوع و حالت روغن و چربي در جريان پساب
  •  خواص جريان حاص
  •  طراحي و اندازه واحد
  •  زمان ماند پساب

رابطه اصلي حذف روغن در اينگونه واحدها همانند واحدهاي ته نشيني بوده و به قرار زير مي باشد :

روش هاي شناورسازي فاضلاب

اين رابطه براي همه جداكننده هاي ثقلي روغن از آب به كار مي رود. همانند ته نشيني بر مبناي قانون استوكس استوار بوده و براي اعداد رينولدز كمتراز يك صادق است.همچنين بايد توجه داشت كه اين فرمول فقط براي روغن آزاد مي تواند بكار رود و براي روغن هاي امولسيوني قابل استفاده نمي باشد. جداكننده هاي نوع APIو CPIبراي حذف و كاهش روغن هاي امولسيون طراحي نمي شوند بلكه فقط براي روغن هاي آزاد مورد استفاده قرار مي گيرند. اندازه استاندارد قطر ذرات روغن براي حذف روغن 150ميكرون مي باشد. در شكل زیر مقطع يك واحد جداكننده APIنشان داده شده است .

روش هاي شناورسازي فاضلاب

 

Rate this post
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp