تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

پکینگ مدیا معلق

پکینگ مدیا معلق

پکینگ مدیا معلق یا پکینگ مدیا شناور شامل انواع مختلف کالدنس ، کاپتر و لیمپور می باشد که هریک  تغييـرات مختلـفی را در بستر بصورت معلق در تانك هوادهي فرآيند لجن فعال ایجاد می کند. به طور مثال در فرآيندهاي كاپتر و ليمپور ،لايه هاي اسفنجي با دانـسيته ويـژه حـدود g/cm0.35 به شكل شناور آزاد در راكتـور بيولـوژيكي قـرار گرفتـه اسـت و توسـط آشـغالگير هاي خروجـي نگه داري مي شود.

پکینگ مدیا معلق

حجم لايه 20تا 30درصد حجم راكتور محاسبه مي شـود. اختلاط حاصل از سيستم هوادهي ديفيوزري، لايه هاي اسفنجي را در سيستم به گردش در مي آورد؛ اما بدون استفاده از روشـهاي اخـتلاط اضـافي ممكن است در پساب خروجي نهايي حوض هوادهي تجمـع يابـد و در سـطح معلـق شـود. يك برش دهنده هوا براي تمييز كـردن پيوسـته آشـغالگير نصب شده است و يك پمپ براي برگشت مـواد بـستر بـه انتهـاي ورودي راكتـور اسـتفاده مـي شـود. جامدات از طريق زلال ساز ثانويه متداول حذف مي شود و دفع لجن همانند فرآيند لجن فعال، از خط برگشت مي باشد.

مزيت اصلي سيستم هاي بستر اسفنجي، توانايي افزايش بارگذاري در طرح موجود بـدون افـزايش بـار جامدات زلال ساز ثانويه موجود مي باشد؛ چرا كه بيشتر بيومس در حوض هوادهي باقي مـي مانـد. بـا اين فرآيندها، مقادير بارگذري بر حسب BODبرابر 1.5-4  (kg/m3.d) همراه با غلظت هـاي MLSS معادل 3000-5000 (mg/L)بدست آمده است. ظاهراً نيتريفيكاسيون در مايع مخلـوط رشـد معلق، با SRTكمتري نسبت به لجن فعال بدون بستر داخلي انجام مي شود.

پکینگ مدیا معلق

فرآيند کالدنس شامل اضافه كردن اجزاي كوچك حامل به شكل استوانه از جنس پلي اتيلن (دانسيته مخصوص 0.36  g/cm3) در حوضهاي هوادهي يا غير هوادهي اسـت كـه بـه رشـد بيوفيلم كمك ميكند. استوانه هاي كوچـك تقريبـاً 10ميلـي متـر قطـر و 7 ميلي متر ارتفاع همراه با اتصالاتي درون اسـتوانه و بالـه هـاي طـولي در بيـرون مـي باشـد. حاملهـاي بيوفيلم با استفاده از يك صفحه سوراخدار (سوراخهاي 5× 25ميلي متر) در خروجي تانك حفـظ مـي شود. تلاطم هوا يا اختلاط دهنده ها بنحوي بكار برده مي شود كه بستر بطور پيوسته در حال گـردش باشد. بستر ممكن است 50-25درصد حجم تانك را اشغال كند. مساحت سطح ويژه بستر تقريباً 500 متر مربع بازاي هر متر مكعب حجم بستر حجيم مـي باشـد.

پکینگ مدیا معلق

فرآيند MBBR با پکینگ مدیا معلق بـه جريـان لجـن برگـشتي يـا شستشوي معكوس نياز ندارد. زلال ساز نهايي براي جامدات ته نشيني حاصـل از اسـلافينگ اسـتفاده مي شود. فرآيند MBBR با كاهش بارگذاري جامدات در زلال سازهاي موجود، مزيتي را براي ارتقـاء طرح فراهم مي كند. حضور مواد بستر باعث ميشـود از تجهيـزات هوادهي حباب ريز با بازدهي بيشتر استفاده نشود؛ زيرا نيازمند تخليـه دوره اي هـواده و حـذف بـستر براي تميز كردن ديفيورز است.

نمونه پارامترهاي طراحي فرآيند بـراي راكتـور بيـوفيلم بـستر متحـرك و فرآينـد MBBR/SC تماس جامدات / راكتور بيـوفيلم بـستر متحـرك در شکل زیر آورده شده است.

پارامتر های طراحی فرایند همراه پکینگ مدیا معلق
پکینگ مدیا معلق
4.3/5 - (6 امتیاز)
4.3/5 - (6 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp