نوشته‌ها

مقدار لجن برگشتی

/
مقدار لجن برگشتی هدف از مقدار لجن برگشتی ، حفظ غلظت میکروبی ک…

تخمیر بی هوازی فاضلاب

/
تخمیر بی هوازی فاضلاب تخمیر بی هوازی فاضلاب شامل فرآيندهاي اكسيداس…