نوشته‌ها

مقدار لجن برگشتی

/
مقدار لجن برگشتی هدف از مقدار لجن برگشتی ، حفظ غلظت میکروبی ک…

دفع لجن

/
دفع لجن لجن تولید شده در تصفیه خانه های آب باید با سیستم دفع لج…