تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آئروسل ها و تصفیه فاضلاب

آئروسل ها و تصفیه فاضلاب

ارتباط بین آئروسل ها و تصفیه فاضلاب به دلیل اینکه فرآیند های تصفیه هوادهی وجود دارد، ظاهر می گردد. دستگاه های مکانیکی که به آئروسول شدن فاضلاب خام یا پساب فاضلاب کمک می کنند، ممکن است باعث تولید تولید آئروسول های بیولوژیکی گردند. تراکم باکتری های هوا برد موجود در بالای تانک هوادهی یک سیستم لجن فعال ، با میزان هوادهی ارتباط مستقیم دارد.

غلظت میکروارگانیسم های هوابرد تولید شده توسط سیستم های مختلف هوادهی در تصفیه
بیولوژیک

تصویر بالا نشان می دهد که تراکم باکتری ها با میزان هوادهی ارتباط داشته و در شب هنگام ، به حداکثر خود می رسد. نوع هواده نیز می تواند غلظت بیو آئروسل های تولید شده توسط فرآیند لجن فعال را تحت تأثیر فرار دهد. مقایسه سه سیستم هوادهی ( پخش کردن حباب هوا ، روتورهای افقی و توربین های سطحی) نشان داد که روتورهای (چرخان های) افقی بیشترین غلظت آتروسول را تولید می کند. پوشاندن محفظه های هوادهی ، تولید آئروسل را کاهش می دهد. حرارت عامل مهمی در مقادیر بیو آئروسول ها در تصفیه فاضلاب را تحت تأثیر قرار می دهد.

آئروسول های بیولوژیکی به وسیله فعالیت های معمول داخل ساختمان (تمیز کردن کف ساختمان) نیز تولید می شود. بیو آئروسول ها ممکن است به مسافت های نسبتاً دور از واحد تصفیه فاضلاب انتقال یابند. آبیاری افشانه ای ( پخشان ) با پساب فاضلاب نیز باعث تولید آئروسول های بیولوژیکی می شود. باکتری های شاخص فاضلاب و بیماری زا و نیز انتروویروس ها در محل های آبیاری افشانه ای وجو دارند.آبیاری پخشان با پساب برکه اکسیداسیون موجب تولید آئروسول های باکتریایی(کل باکتری ها،کل کلیفرم هاوکلیفرم های مدفوعی،استرپتوکوکی های مدفوعی)، ویروسی و جلبکی میشوذ.

آئروسل ها و تصفیه فاضلاب

آبیاری پخشان با پساب قبل و نگه داشتن آن در مخزن،مقادیر موجود باکتری های شاخص(کلیفرم مدفوعی و استرپتوکوکس های مدفوعی،کلستریدیوم پرفرینژنس،مایکوباکتری ها)و فازهای باکتریایی را در هوا نسبت به مقادیر قبلی ( مقدار زمینه ) افزایش داد. در مناطق استفاده از لجن،شاخص های میکروبی ( کل کلیفرم ها ، کلیفرم های مدفوعی ، استرپتوکوک های
مدفوعی ، باکتریوفاژها ) و مایکوباکتری ها از محل آبیاری پخشان در مسیر جریان هوا ردیابی می شوند. روش های مولکولی به رهگیری منبع میکروارگانیسم های آئروسول شده کمک می کند.

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp