تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

استاندارد پساب خروجی فاضلاب برای کشاورزی

استاندارد پساب خروجی فاضلاب برای کشاورزی

ضابطه هایی كه برای استاندارد پساب خروجی فاضلاب برای کشاورزی مورد توجه قرار ميگيرد، COD پساب خروجی ، BOD ، نیتروزن و فسفات و هدايت الكتريكي آب است كه هدایت الکتریکی شاخص خـوبي بـراي غلظت كل نمكهاي محلول ميباشد. اين شاخص در واقع تعيين كننده قابليت جذب و دسترسي آب براي گيـاه بـه شـمار مـي آيـد و هدف اصلي آبياري هر مزرعه نيز افزايش آب قابل دسترس گياه است. بنابراين، در تهيه چارچوب طبقه بندي آبها براي پروژه حاضـر نيز همين شاخص به عنوان اولين مبناي گروه بندي انتخاب گرديده است. با توجه به نتايج تحقيقات و پروژههاي مختلف اجرا شده در زمينه استفاده از منابع آب شور و لبشور در كشور و نتايج حاصله كه بيانگر كاربرد موفقيت آميـز آبهـاي بـا شـوري بـالا مـيباشـد، راهنماي پيشنهادي براي ارزيابي اين منابع جهت استفاده در كشاورزي مطابق جدول زیر توصيه ميشود.

استاندارد پساب خروجی فاضلاب برای کشاورزی

در زمينه ساير پارامترهاي كيفي مربوط به استفاده از اين منابع در كشاورزي و فضاي سبز از جمله فلزات سـنگين، شـاخص هـاي ميكربيولوژيكي و يونهاي ويژه به دليل نبود تحقيقات جامع و كامل در داخل، تلفيقي از اسـتانداردهاي ارائـه شـده از طـرف مراجـع داخلي و خارجي پيشنهاد ميگردد. 

استاندارد پساب خروجی فاضلاب برای کشاورزی

استاندارد ارائه شده شامل هر دو نوع مصرف فضاي سبز شهري و حاشيه شهرها ميباشد. به نظر محققين اين مطالعات، با توجـه به شرايط فرهنگي و اجتماعي كشور، پيشنهاد و يا ارائه استانداردي با كيفيتي پايينتر براي فضاي سبز حاشيه شـهرها در مقايـسه بـا فضاي سبز شهري، با توجه به شرايط استفاده از اين مناطق و همچنين وضعيت انتقال و استفاده از پساب و همچنين كارگران شـاغل در اين بخشها از عدم قطعيتهاي فراواني برخوردار بوده و ميتواند منجر به عوارض بهداشتي و زيست محيطي گردد.

در اين زمينه توجه به كيفيت پساب ها و آبهاي برگشتي و همچنين كيفيت آبخوان و مصارفي كـه از آب آبخـوان صـورت مـيگيـرد
ضروري بوده و بايد توجه شود كه
ECپساب مورد استفاده براي تغذيه مصنوعي فراتر از استاندارد كيفـي مـصارفي كـه در حـال حاضـر از آبخوان ميشود نباشد. به عبارت ديگر موجب افزايش ECو ايجاد محدوديت براي مصارف فعلي )شرب يا كشاورزي( در آب آبخوان نگردد.

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp