تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اصول لوله کشی فاضلاب

اصول لوله کشی فاضلاب

اصول لوله کشی فاضلاب در هر پروژه،با شاخص هاي عملکرديِ موردانتظار در آن پروژه سنجیده می شود اما به طور کلی برای انتخاب جنس لوله شبکه فاضلاب،بسته به شرایط محل اجرا و مشخصات، برخی از شاخصهاي عملکردي لوله هاي فاضلاب باید در هر شرایطی تامین شوند؛ این شاخصهـاي اصـلی بـهشـرح زیر می باشند:

 • مقاومت در برابر سایش :

امروزه شستشوي فاضلاب روها با دستگاه واترجت یکی از مهمترین فعالیت هـاي مـرتبط بـا بهـره بـرداري و نگه داري از شبکه هاي فاضلاب به شمار میرود. بنابراین لازم است سطح جداره داخلی کلیه لوله هاي مورداستفاده در شـبکه، در برابـر حداکثر فشار استاندارد واترجت مقاوم باشند؛ حداکثر فشار استاندارد پمپ واترجت با حداکثر زمان نگهداشـت 60 ثانیه روي یک نقطه از جداره لوله، براي جنس هاي مختلف لوله در جدول زیر آورده شده است :

اصول لوله کشی فاضلاب
 • قابلیت تحمل بار

لوله هاي فاضلابرو که در زیرزمین کارگذاشته میشوند باید در برابر بارهاي وارده مقاومت کافی داشته باشند تـا دچـار تغییر شکل غیرقابل قبول )لوله هاي انعطافپذیر( یا شکستگی و ترك (لوله هاي صلب) نگردند. مقاومت سـازه اي لولـه هـاي مورداستفاده ،عمق کارگذاري، نوع بسترسازي و کیفیت اجرا موثرترین عوامل در تعیین توانایی لولـه بـراي تحمـل بارهـا می باشند. به طورکلی هدف از طراحی سازهاي لوله ها آن است که نوع و مشخصـات لولـه بـه گونـه اي انتخـاب شـود کـه در شرایط کارگذاري شده،توانایی تحمل بارهاي وارده را داشته باشد.

در شرایطی که پوشش خـاك روي لولـه در بزرگـراه ها کمتري از 1.2متر و در سایر مکانها کمتري از 0.9متر باشد و همچنین درموارديکه ارتفاع خـاك روي لولـه بـیش از 6 متر باشد، توصیه می شود طراحی سازهاي لوله با استفاده از منابع صورت پذیرد اما در سایر موارد درصورتیکـه بسترسازي به صورت مناسب و اصولی و برطبق مشخصات فنـی مـورد نیـاز و ضـوابط نشـریه آلبـوم جزییـات تیـپ  خطوط انتقال و شبکه هاي آب و فاضلاب اجرا گردد، نیازي به طراحی مذکور نیست.

اصول لوله کشی فاضلاب

برخی از مهمترین معیارهاي تصمیمگیري در انتخاب جنس لوله عبارتند از:

 •  فاصله حمل تا محل اجرا
 •  قیمت واحد لوله و اتصالات
 •  عمر مفید لوله
 •  نیاز یا عدم نیاز به اجراي پوششهاي داخلی و خارجی براي محافظت از لوله
 •  روش بسترسازي و اجرا از حیث هزینهها و سهولت عملیات اجرایی
 •  میزان تلفات در زمان حمل، دپو و اجرا -مقاومت در برابر ضربه، شکستگی و تغییرشکل
 •  محدودیت در قطرهاي تولیدي
 •  توانایی تحمل بارهاي خارجی
 •  مقاومت شیمیایی سطح خارجی و داخلی لوله در برابر خورندگی خاك و فاضلابهاي خورنده
 •  مقاومت جداره داخلی در برابر سایش -ناشی از مواد معلق موجود در فاضلاب یا در زمان شستشو با واترجت
 •  ضریب زبري جداره داخلی لوله
 •  طول شاخه هاي لوله و تعداد اتصالات- تعدد اتصالات، احتمال بروز نشتاب را افزایش داده و ورود نشتاب سـبب کاهش ظرفیت هیدرولیکی مجرا براي انتقال فاضلاب میشود. همچنین تعدد اتصالات، احتمال خروج فاضلاب و آلودگی آبهاي زیرزمینی را افزایش می دهد
 •  وزن لوله
 •  نحوه آببندي لوله با بدنه آدمرو
 •  قابلیت آببندي اتصالات و جلوگیرياز ورود نشـتاب بـه داخـل شـبکه یـاخـروج فاضـلاب و آلـودگی آبهـاي زیرزمینی

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp