تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه بیولوژیکی پساب صنعتی

تصفیه بیولوژیکی پساب صنعتی

تصفیه بیولوژیکی پساب صنعتی ، جانشین و یا دست کم مکمل مناسبی برای دیگر روش ها های شیمیایی تصفیه فاضلاب همچون اکسیداسون و احیار و یا … می  باشد چراکه در همین رابطه بسیاری از میکروارگانیسم ها می توانند برای حذف فلزات سنگین از سیستم های پساب مفید می باشند.

پیشرفت روزافزون صنایع در دهه اخیر مهم ترین عامل آلودگی محیط زیست بوده و پساب های آلوده صنایع مختلف مانند چرم سازی، استخراج معادن و پتروشیمی باعث ورود مقدار زیادی فلزات سنگین مانند کروم، کادمیوم، نیکل، کبالت، روی و سرب به محیط زیست می گردد. حضور تراکم های سمی فلزات در محیط، اثرات زیانباری در سلامت انسان و حیوانات داشته و موجب بر هم خوردن تعادل و نظم اکوسیستم می شود. از این رو مطالعه راه های حذف این آلاینده ها بسیار ضروری است. بررسیها نشان داده که روش های شیمیایی و فیزیکی مانند اکسیداسیون-احیاء ، رسوب دادن شیمیایی، فیلتراسیون ، تیمار الکتروشیمیایی ، تبخیر، تبادل یونی و فرآیند اسمزمعکوس محدودیت هایی دارند و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیستند. اولاً این روش ها برای پساب های حاوی مواد آلی پیچیده مناسب نیست و ثانیاً این روش ها برای غلظت های بالای فلزات سنگین کاربرد دارند. همچنین بازیافت فلزات از آن ها نسبت به روش های دیگر دشوار است. به نظر می رسد تصفیه زیستی، جانشین و یا دست کم مکمل مناسبی برای دیگر روش ها باشد و در همین رابطه بسیاری از میکروارگانیسم ها می توانند برای حذف فلزات سنگین از سیستم های پساب مفید باشند.

در فرآیند جذب زیستی توسط میکروارگانیسم ها، بهره مندی از میکروارگانیسم های مقاوم به فلزات سنگین بهتر است. پژوهش های اخیر نشان داده که سویه های (باکتریایی، مخمری و قارچی) جدا شده از مکان های آلوده، توانایی بالایی برای فلز پالایی دارند. بعضی از سویه های باکتریایی تحمل بالا برای فلزات گوناگون داشته ومی توانند برای حذف هم زمان این فلزات از پساب در نظر گرفته شوند. جذب سرب در تصفیه بیولوژیکی پساب صنعتی بوسیله گونه های زیر قابل انجام است

 • Pseudomonas sp
 •  Bacillus subtilis
 • Citrobacter .
 •  Saccharomyces cervisiae
  Chryseomonas ، 
 •  Bacillus firmus ،
 •   Pseudomonas
 •  luteola MGF-
  Anoxybacillus   باکتری گرمادوست

با توجه به این که حدود %1از میکروارگانیسم های کره زمین شناخته شده است، امکان جداسازی و یافتن سویه های با توان بالا از محیط وجود دارد. هدف پژوهش کنونی نیز، جداسازی باکتری های جذب کننده فلز سرب و انتخاب انواع گونه های دارای توان جذب بالا از پساب های پتروشیمی حاوی غلظت زیاد این فلز است.

سرب از عناصر سمی است که به روش های مختلف وارد محیط شده و برای سیستم های زیستی، به ویژه برای انسان، حیوان و گیاهان زیان آور است. به همین خاطر حذف آن از محیط بسیار حائز اهمیت و ضروی خواهد بود. با توجه به رابطه ویژه بین میزان انباشته شد.

فلزات سنگین توسط میکروارگانیسم ها و مقاومت آن ها در برابر این فلزات که ابتدا مقاومت سویه های جداشده از یکی از پساب های پتروشیمی های جنوب کشور سنجیده شده و از بین 99سویه باکتریایی جداشده، 3سویه دارای بیشترین مقاومت  انتخاب و توانایی جذب سرب توسط آن ها سنجیده شد. تصفیه بیولوژیکی پساب صنعتی هر سه سویه منتخب باکتری های میله ای شکل گرم مثبت بودند، باکتریKAH1 و KAH2بر طبق خصوصیات بیوشیمیایی متعلق به جنس . Bcillus spبوده و دارای اسپور هستند، بیشترین جذب
سرب در ساعت 48بوده و پس از آن کاهش جذب مشاهده شد. علت کاهش جذب سرب توسط این دو سویه بعد از 48ساعت
شاید به دلیل ایجاد اسپور باشد. بالاترین حد 
MICسرب برابر با 15 mMدر باکتری KAH1مشاهده شده که در مقایسه با تحقیقات دیگر در این زمینه مقدار بالایی است.

تصفیه بیولوژیکی پساب صنعتی

PH عامل مهمی است که فرآیند تصفیه بیولوژیکی پساب صنعتی را تحت تأثیر قرار می دهد. میانکنش کاتیون های فلزی با گروه های عملکردی غنی از الکترون قرار گرفته در بیومس به شدت به مقدار pHمحیط حساس است. pHمحلول رونشینی حلالیت یون های فلزی و موقعیت یونیزاسیون گروه های عملکردی در دیواره سلولی جذب کننده زیستی را تحت تأثیر قرار می دهد. به نظر می رسد ،pHجذب یون های فلزی را تغییر می دهد و این ممکن است با نوع جذب کننده (بیوماس) و جذب شونده (یون های فلزی) تغییر کند.

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp