تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه فاضلاب انسانی

تصفیه فاضلاب انسانی :

تصفیه فاضلاب انسانی ، یکی از مهمترین بخش های تصفیه فاصلاب می باشد چراکه بخش قابل توجه ای از فاضلاب ها توسط انسان ها تولید می شود. در سالهاي اخير با توجه به افزايش جمعيت و كاهش ريزشهاي جوي قسمت عمده اي از كشور ما با مشكل تامين آب شرب و كشاورزي روبرو بوده است بطوريكه در بعضي شهرها حالت بحراني ايجاد گرديده است. با توجه به افزايش شديد جمعيت، توسعه شهري بر روي سفره آب زيرزميني و نيز برداشت بي رويه از آبهاي زيرزميني با افت شديد سطح سفره مواجه شده است و در نتيجه تامين آب كشاورزي و حتي آب شرب تبديل به

معضل بزرگي شده است و نیاز به تصفیه فاضلاب انسانی به شدت احساس می شود.

بنابراين با توجه به شرايط اقليمي حاكم بر بخش عمده كشور و كمبود آبهاي سطحى، بررسي استفاده از پساب ، تصفیه فاضلاب انسانی به عنوان منبع جديد آب در سالهاي اخير از اهميت ويژه اي برخوردار شده است.

بمنظور طراحی سیستم تصفیه فاضلاب انسانی ،  ابتدا اطلاعات مربوط به زمين شناسي و هواشناسي منطقه و وضعيت آبهاي زير زميني جمع آوري و مورد بررسي قرار گرفت. سپس پارامترهاي طراحي تصفيه خانه شهر مورد بررسي قرار گرفته و كيفيت پساب خروجي با توجه به فرايند تصفيه با استاندارد هاي موجود مورد مقايسه قرار می گیرد و عموما فرآیندی که برای تصفیه فاضلاب انسانی مورد استفاده قرار می گیرد  فرايند تصفيه از نوع لجن فعال متعارف می باشد. الیته این پارامتر متغیر می باشد و بر حسب شرایط پارامترهای موجود و ویزگی های فاضلاب از جمله CODو BOD و TSS و سایر پارامتر های طراخی طراحی میشود.

معمولا برای تسفیه فاضلاب انسانی شهر فاضلاب خروجي از مخزن انتخابگر بيولوژيك پس از عبور از دريچه هاي كشويي وارد مخازن هوادهي مي شود. واحد هوادهي در دو مدول طراحي شده است و دو واحد هوادهي در هر مدول در نظرل گرفته می شود. لجن برگشتي به همراه زه آب مخازن وارد مخزن انتخابگر بيولوژيك واقع در ابتداي واحد هوادهي مي شود و در مخزن مذكور با فاضلاب ورودي مخلوط گرديده و از آنجا وارد هوادهي مي گردد. فرايند تصفيه بيولوژيكي از نوع لجن فعال با هوادهي متعارف مي باشد.تجهيزات هوادهي به گونه اي انتخاب شده اند كه اختلاط كامل را فراهم
نموده و حداقل اكسيژن محلول مورد نياز معادل 2ميلي گرم بر ليتر را در كليه اوقات فراهم سازد. كه شرايط مناسب عمل نيتريفيكاسيون را فراهم مي آورد چرا كه حداقل ميزان اكسيژن محلول براي نيتريفيكاسيون  ميليگرم بر ليتر است.

اگر خروجی تصفیه خانه فاضلاب برای آبیاری استفاده می شود. پارامتر های خروجی تصفیه فاضلاب انسانی باید به شرح زیر باشد.

تصفیه فاضلاب انسانی

 

Rate this post
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp