تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه خانه فاضلاب چیست

تصفیه خانه فاضلاب :

به منظور فهمی از الزام ساختار و مکان یابی تصفیه خانه فاضلاب باید دانست که در همه جوامع بشري زايدات به اشكال مختلفي توليد مي گردند كه در صورت عدم دفع مناسب مشكلات اجتماعي، بهداشتي متعددي به دنبال خواهد داشت. اين زايدات به صورت سه فاز مختلف مايع،جامد يا گاز مي باشند.

كه در هر شكل باعث آلودگي محيط زيست خواهند شد. قسمت قابل توجه آنها شكل مايع يا فاضلاب توليدي از فعاليت هاي گوناگون انسان مي باشد. نكته قابل توجه ديگر در اين راستا افزايش جمعيت و رشد صنايع گوناگون و در نتيجه افزايش ميزان زايدات توليد شده مي باشد. لذا با پيدايش شهرها و روي آوردن مردم به زندگي شهري اهميت پاكسازي، نگهداري مناسب از محيط بيشتر از پيش نمايان مي گردد. طرح جمع آوري وتصفيه فاضلاب يك فعاليت عمراني- زيست محيطي است كه هدف اصلي آن دفع صحيح و بهداشتي فاضلاب هاي توليدي توسط جوامع شهري صنعتي و … مي باشد. در زمان هاي گذشته بشر ساده ترين راه دفع فاضلاب يعني تخليه درون منابع آبي را انتخابنموده كه در نتيجه اين فعاليت حجم وسيعي از آلودگي ايجاد شده است.

امروزه احداث تصفيه خانه فاضلاب باعث مرتفع شدن بخشي از اين مشكلات شده است. ليكن فعاليت زيست محيطي جمع آوري و تصفيه فاضلاب نيز در صورتي كه بدون در نظر گرفتن كليه پارامترهاي زيست محيطي صورت پذيرد ممكن است منجر به بروز مشكلات زيست محيطي در منطقه گردد. به طور مثال محل و فرآيند تصفيه فاضلاب بايد به گونه اي انتخاب شود كه مضاف بر كاهش و از بين بردن آلودگي منابع آبي از انتشار بوي نامطبوع، تأثير نامناسب بر حيات وحش گياهي و جانوري، ايجاد بيماري هاي عفوني و غيره جلوگيري تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري عموما به منظور بهبود نسبي كيفيت فاضلاب هاي جمع آوري شده از مراكز جمعيت و بعضا برخي از صنايعي كه فاضلاب آن ها با فاضلاب شهري اختلاط پيدا مي كند، ساخته مي شوند.

تامين شرايط بهداشتي، جلوگيري از آلودگي منابع آب و نياز به استفاده مجدد از فاضلاب هاي شهري اقتضا مي كند كه براي شهرهاي ايران شبكه هاي جمع آوري و تصفيه خانه هاي فاضلاب ايجاد شود. با توجه به شهرهاي موجود كه فقط تعداد كمي از آنها داراي تاسيسات جمع آوري و تصفيه فاضلاب مي باشند و با احتساب توسعه آينده اين جوامع و 800تصفيه خانه ايجاد شهرها و شهرك هاي جديد مي توان انتظار داشت كه تا سال ،1400حدود فاضلاب شهري به وجود آيد كه سرمايه گذاري مالي و انساني عظيمي را در برخواهد داشت.

پارامتر های مهم در انتخاب تصفیه خانه فاضلاب :

 • محل مناسب
 • توپوگرافی
 • کاربری و ارزش زمین
 • جن خاک و شرایط پی
 • راه های دسترسی
 • منابع تولید کننده بو
 • منابع تولید کننده صدا
 • آسانی و تملیک ملک
 • محدودیت های خاص
 • دفع پسماند تصفیه شده
 • کانال کنار گذر
 • محفوظ بودن در مقابل سیل
 • طراحی های خاص
 • محدوده جغرافیایی و موقعیت شهر

 

تصفیه خانه فاضلاب
Rate this post
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp