تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب صنعتی :

تصفیه فاضلاب صنعتی منشا اصلي آلودگي محيط زيست در مقياس جهاني بوده و حدود 90تا 95درصد از فاضلابهاي توليدي درجهان بدون هيچگونه تصفيهاي وارد محيط ميشود .توسعه صنايع پتروشيمي در سالهاي اخير، آن را بـه يكـي از قطبهاي صنعتي كشور تبديل كرده كه در آن فاضلاب متنابهي توليـد ميگـردد .بـراي تصـفيه ايـن نـوع فاضـلاب از انـواع فرآيندهاي بيولوژيكي و اكسيداسيون شيميايي بهره گرفته ميشود در اين مطلب، روش بيولوژيكي و اكسيداسيون شيميايي در كاهش CODفاضلاب صنايع پتروشيمي مورد بررسي قرار گرفته است.

روش هاي مختلفي براي تصفيه پساب هاي صنعتي وجود دارد كه اعمال هر يك از اين روش ها بستگي بـه نـوع مواد اوليه مصرفي در واحدهاي پيشين، حجم پساب، تركيبات موجود در پساب، خواص فيزيكي شيميايي پساب مانند رنگ، كدورت ، ،COD ،BOD ،pHمقاومت اين تركيبات در برابر رنگبري و روش هاي تصفيه موجود ، مقدار رانـدمان عملياتي مد نظر با توجه به مسائل اقتصادي طرح و يك سري موارد ديگر دارد. براي انتخاب سيسـتم تصـفيه مناسـب، پس از بررسي كامل مقررات زيست محيطي وشناسائي نـوع و ميـزان آلاينـده و مشخصـات پسـاب ورودي و خروجـي،
اهداف تصفيه مشخص ميشود و با توجه به آن روش مناسب يا تركيبي مطلوب از آنها برگزيده مي شود
.بديهي است كه كليه واحد هاي تصفيه پساب، جهت كاهش ميزان آلودگي طراحي ميشوند اما آنچه كه مهم است انتخاب بهترين روش و مناسب ترين سيستم براي هر واحد صنعتي با در نظر گرفتن كليه شرايط پساب، فرايندهاي واحد و مشخصات محيط دريافت كننده پساب ميباشد.

روش اكسيداسيون بيولوژيكي تصفیه فاضلاب صنعتی :

بيشترين كاربرد اكسيداسيون بيولوژيكي براي حذف مواد آلي از پسابهاي صنعتي بـا اسـتفاده از سيسـتم لجـن فعال صورت گرفته است كه مزيتهاي زيادي در نابودي تركيبات آلي دارد. به هر حال، اكثر تركيبـات آلـي موجـود در فاضلابهاي شهري يا صنعتي به طور مؤثر با اين سيستم بيولوژيكي حذف نميشوند.روشهاي تصفيه بيولوژيكي را ميتوان بر اساس وابستگي ميكرواورگانيزمها به اكسيژن طبقه بندي كرد:

روش هوازي:

كه در آن تثبيت مواد زائد (تجزيه مواد آلي) بوسيله ميكرو اورگانيزمها ي هوازي و باكتري هـاي اختيـاري انجام مي گيرد.روش بي هوازي:كه در آن ميكرواورگانيزمهاي بي هوازي و اختياري دخالت دارند. تصفیه فاضلاب صنعتی 

روش هـوازي ـ بي هوازي :

تصفیه فاضلاب صنعتی  كه در آن هر سه دسته هوازي ، بي هوازي و دو زيستي فعاليت دارند . تصفيه به روش هوازي متداول عبارتند از: روش لجن فعال شده كه عمدتاً در تصفيه پساب شهرهاي بـزرگ و پسـابهاي صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرد كه در اين روش دو كار اساسي صورت مي پذيرد : الف( اكسيداسيون تركيبات آلـي كربندار، كه در اين مرحله از نخستين لحظات ،كار باكتري ها شروع شده و كربن موجود در تركيبات ناپايدارآلي تبديل به تركيبات پايدار ، نظير CO2شده و از حوزه عمل بيرون مي روند .ب(اكسيداسيون تركيبـات آلـي ازت دار كـه درآن مواد آلي كه داري ازت مي باشند توسط باكتريها به نيترات ها و نيتريت ها تبديل مـي گردنـد.روش تصـفيه پسـاب در پتروشيمي به طريق لجن فعال و از نوع هوازي مي باشد.


تصفيه به روش بي هوازي:

در تصفیه فاضلاب صنعتی ، فرآيند تصفيه در مكانهاي عاري از اكسيژن صورت مي گيرد و تفاوت چنداني با نوع هوازي ندارد

 

Rate this post
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp