تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه فاضلاب به روش IFAS

تصفیه فاضلاب به روش IFAS :

تصفیه فاضلاب به روش IFAS  یا تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال به روش رشد چسبیده با بستر های ثابت می باشد، در این روش زيست توده هاي معلق و متصل به صورت موثري همزمـان بکـار گرفتـه شـده انـد. سيستمهاي IFASمزاياي گسترده تر ي را نسبت به فرايندهاي متداول لجـن فعـال (سيسـتم هـاي داراي رشد معلق) دارا هستند. اين سيستمها نسبت به شوک بارگذاري آلي و هيدروليکي مقاومت بيشـتري را دارا هستند. از طرف ديگر فرايندهاي لجن فعال انعطاف پذيري بالاتري دارند و قـدرت تصـفيه بيشـتري را دارا مي باشند.

تعبيه مدياهاي رشد چسبيده در درون حوضچه هوادهي لجن فعـال در برگيرنـده هـر دوي ايـن مزايا مي باشد. با قرار گرفتن مديا در داخل حوضچه هوادهي لجن فعال زيست توده بيشـتري تشـکيل مـي گردد (بدون آنکه سبب افزايش بارگذاري جامدات به حوضچه ته نشيني بگردد. اين سيستمها سبب افزايش قدرت بارگذاري به واحدهاي لجن فعال شده بدون آنکه کوچکترين تغييري در حجم حوضچه ايجاد کنند.
در واقع در اين سيستمها زيست توده متصل به مديا سب افزايش عملکرد تصـفيه فاضـلاب مـي گـردد. 
طرفي با افزايش زيست توده مقاومت فرايند در برابر شوکهاي بارگذاري آلـي و هيـدروليکي افـزايش مـي يابد.


اجزاي اصلي سيستم تصفیه فاضلاب به روش IFAS 
شامل دو بخش است. زيست توده معلق توسط فرايند لجن فعال تأمين مي گردد که از حوض ته نشيني ثانويه به حوض هوا دهي برگشت داده مي شود. و رشد چسبيده بر روز بستر قرار گرفته در حوض هوا دهي تشکيل مي شود.

افزودن زيست توده با رشد چسبيده در حوض هوا دهي با در نظر گرفتن اهداف زير مي باشد :

  • افزايش زيست توده فعال در حوض هوا دهي
  • افزايش زمان ماند سلولي (سن لجن)
  • افزايش بازده تصفيه و بار گذاري آلي به سيستم تصفيه

وقتي که هدف از اين تصفيه ، افزايش ظرفيت حذف BODاست. زيست توده متصل بر روي بستر، رشد بيشتري بدون افزايش ميزان جامدات معلق مايع مخلوط در حوض مي يابد. اين عمل باعث مي شود بدون اينکه نسبت غذا به ميکرو ارگانيزم  (F:M) افزايش بيابد.و بارگذاري آلي در حوض افزايش بيابد .

زيست توده هاي موجود بر روي بستر مي توانند سن لجن بيشتري را نسبت به زيست توده هاي معلق داشته باشند. و باعث توليد حجم لجن کمتري مي گردد. خصوصيات ته نشين جامدات معلق در تصفیه فاضلاب به روش IFAS به نحو مطلوبي بهبود مي يابد. جريان هواي ورودي به حوض هوا دهي بر اساس اکسيژن مورد نياز بار گذاري آلي اضافي افزايش مي يابد، که باعث افزايش در صد زيست توده در جا سيستم و اي د شرايط خود تخريبي باکتريها در محيط مي گردد.

ميکروارگانيسم هاي چسبيده به بستر با افزايش زمان ماند سلولي ، انجام نيترات زايي را امکان پذير مي سازد. در اين حالت زمان ماند سلولي باکتريها ي معلق هنوز پائين مي باشد. بواسطه اتصال ميکروارگانيزم ها به اين بستر ، احتمال شستشوي و خارج شدن باکتريهاي کند رشد در اين سيستم پائين مي باشد. در اين روش از مواد مختلفي بعنوان زمينه راکتور استفاده مي شود که از آن جمله مي توان به کربن فعال گرانولي ، زمينه از جنس موادي سنتتيک نظير HPDE و مواد پليمري آماده کرد.
يکي از نکات مهم در اين فرايند مشخصات بستر مي باشد . استفاده از بستر هاي پلاستيکي شناور و غير قابل تراکم مزاياي گسترده اي را در راهبري فرايند دارد. مديا يا بستري که در داخل فرايندهاي IFAS بکار گرفته مي شود انواع و اقسام مختلفي دارد. اين مديا ممکن است بصورت ثابت يا شناور باشد. در واقع بستر، براي رشد چسبيده، قلب يک سيستم IFASاست . نکات مهم در انتخاب بستر شامل موارد زيرمي باشد.

  • جنس بستر
  • شکل هندسي ، ابعاد و دانسيته بستر
  • مساحت سطح ويژه
  • هزينه توليد

معمولترين ماده اي که امروزه براي ساخت بستر هاي پلاستيکي در تصفیه فاضلاب به روش IFAS  استفاده ميشود ترکيبات پلي اتـيلن با دانستيه بالاHDPE يا پلي پروبلين با دانستيه بالا HDPP مي باشد. وزن مخصوص آنها ۰.۹۶ ٠.٩٤است. بدين ترتيب به راحتي مي توانند در حوض هوادهي شناور بمانند. شکل هندسي و ابعاد بستر مستقيما ً بر روي مساحت سطح ويـژه و هزينـه توليـد بسـتر تـأثير دارد. هزينـه ساخت هر واحد حجم بستر با کاهش ابعاد بستر افزايش مي يابد ولي در اين حالت سطح ويژه افزايش مـي يابد ، بستر ساخته شده ، از جنس HDPEساخته شده و با يک سطح تماس ويژه داخلي خـوبي طراحـي شده است تا باعث افزايش رشد باکتريها ي متصل گردد.

تصفیه فاضلاب به روش IFAS
Rate this post
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp