تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آبیاری با پساب فاضلاب

آبیاری با پساب فاضلاب

آبیاری با پساب فاضلاب تاثیر نامطلوبی بر روی خاک ، گیاه و دام دارد که این تاثیرات با توجه به ترکیبات فاضلاب و غلظت آن در فاضلاب می تواند متفاوت باشد. هریک از پارامتر های نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم ، بر ، مواد آلی ،شوری ، قلیائیت ، فلزات سنگین ، ذرات معلق ، کلراید ، مواد آلی سمی ، PH بر روی خاک ، گیاه و دام تاثیرات متفاوتی و عامل تولید بیماری های خاصی هستند. در ادامه تاثیر هریک از پارامتر های ترکیبات فوق و بیماری های ایجاد شده را بررسی خواهد شد.

 

آبیاری با پساب فاضلاب تاثیر نامطلوبی بر روی خاک ، گیاه و دام دارد.

نیتروژن

غلظت در آبیاری

فاضلاب شهري بـا غلظـت ازت كل 20-85ميليگرم به ليتر است.

تاثیر روی خاک

مشكلات اسيدي شدن خاك كه طي استفاده از كودهاي شـيميايي حاصـل ميشود مشاهده نگرديده است.

تاثیر روی گیاه

ميــزان و كيفيــت افــزايش حاصــلخيزي خــاك بستگي به تركيب خاك، نوع خاك و محـصولات دارد. بــروز مــشكلات بــا غلظتــي بــيش از 30 ميليگرم در ليتر ،N-NO3زياد ميشود.

تاثیر بر دام

با توجه به اينكه علوفه غذاي اصلي گاو محـسوب مـيشـود. مـيتوانـد بيماري (كزاز عضلات) گـردد كـه بـه علـت عـدم تعـادل در غلظـت نيتروژن، پتاسـيم و منيـزيم حاصـل ميشود.

فسفر

غلظت در آبیاری

فاضلاب شهري با غلظت فـسفر بين 6-20ميليگرم بر ليتر است.

تاثیر روی خاک

اثري گزارش نشده است.

تاثیر روی گیاه

باعث افزايش حاصلخيزي ميشود.

تاثیر بر دام

اثري گزارش نشده است.

 

بر

غلظت در آبیاری

آبیاری با پساب فاضلاب با بيش از 3 ميلـيگـرم بر ليتر است.

تاثیر روی خاک

باعث شوري خاك شده و با توجـه بـه شرايط زهكشي خـاك بـر پارامترهـاي ديگر نيز تاثيرگذار خواهد بود.

تاثیر روی گیاه

بر روي گونه هاي با حساسيت متوسط ( 4-2ميليگـرم بر ليتر)، مقاوم ( 6-4ميليگرم بر ليتر) و بر روي گياهان بسيار مقاوم (15-6ميليگرم بر ليتر)اثر ميگذارد.

تاثیر بر دام

اثري گزارش نشده است.

مواد آلی

غلظت در آبیاری

آبیاری با پساب فاضلاب شهري دارای BOD با غلظت  400-110 ميليگرم در ليتر است.

تاثیر روی خاک

باعث بهبود فعاليت زيـستي و افـزايش حاصــلخيزي خــاك، بهبــود ظرفيــت نگهـداري و سـاختار خـاك و افـزايش عناصر مغذي آن ميشود. باعث تشديد شوري ميشـود. بـا توجـه بـه تركيـب شيميايي، نوع كاربري خـاك و اجـزاي خاك ميتواند باعث آزاد شـدن امـلاح، نيتروژن و فلزات شود.

تاثیر روی گیاه

اثري گزارش نشده است.

تاثیر بر دام

اثري گزارش نشده است.

شوری

غلظت در آبیاری

آبیاری با پساب فاضلاب با کل جامدات محلول : 850-250 ميليگرم بر ليتر و هــدايت الكتريكــي كــمتــر از 3 دسيزيمنس بر متر 9-5 :SAR سديم كمتر از 100ميليگرم بر ليتر

تاثیر روی خاک

در كوتاه مدت اثري مشاهده نـشده است. در طــولاني مــدت باعــث شــوري ميشود كه ميـزان آن بـه فواصـل آبشويي و زهكـشي خـاك بـستگي دارد.

تاثیر روی گیاه

باعث بروز مشكلاتي در گياهان حساس با TDS 2000-450ميليگرم بر ليتر و هدايت الكتريكـي 3-0.7دسيزيمنس بر متر ميگردد. با هدايت الكتريكي بين 5-8دسيزيمـنس بـر متـر، در گياهاني كه حساس نيستند مشكلي مشاهده نشده است. در خاكشور، گياه نمك بيشتري جذب كرده و آسيب به محصولاتي مانند انگور در بعضي كشورها ميشود.

 

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp