تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه فاضلاب بیمارستان

تصفیه فاضلاب بیمارستان :

برای تصفیه فاضلاب بیمارستان ها یی که به شبکه جمع آوري فاضلاب وصل نیستند تصفیه خانه اختصاصی متصور است. که شرحی از این سیستم به تصویر کشیده می شود.

یک سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان کارآمد :

 • تصفیه اولیه جهت حذف بخشی از مواد آلی و مواد جامد معلق به کار گرفته می شود.
 • تصفیه بیولوژیکی ثانویه که بیشتر تخم انگلها را به همراه %95-90باکتريها و بخش مهمی از ویروسها به همراه لجن تهنشین شده حذف خواهند کرد. پساب خروجی از تصفیه ثانویه تقریباً عاري از عوامل بیماریزا انگلی روده اي خواهد بود ولی هنوز مقادیر مهمی از باکتريها و ویروسها را به همراه خود خواهد داشت.
 •  تصفیه تکمیلی: پساب خروجی از تصفیه ثانویه احتمالاً داراي 20mg/lمواد معلق آلی خواهد بود که جهت گندزدایی مناسب نمیباشد. بنابراین پساب باید فرآیند تصفیه تکمیلی نظیر لاگون را طی کند. اگر زمین کافی و یا شرایط مناسب براي احداث لاگون وجود ندارد می توان صافی ماسه اي تند جهت کاهش جامدات معلق آلی به کمتر از 10mg/lرا استفاده کرد.
 • گندزدایی با کلر: جهت رساندن مقادیر میکروبی به آن حدي که در طبیعت وجود دارد پساب خروجی از تصفیه تکمیلی باید فرآیند کلرزنی تا نقطه شکست را نیز پشت سر بگذارد. گندزدایی ممکن است با دي اکسید کلر)بسیار کارآمد(هیپوکلرید سدیم یا گاز کلر انجام گیرد. سایر گزینه هاي شامل روش هایی نظیر استفاده از اشعه ماوراء بنفش می باشد. حل گندزدایی پساب خروجی به ویژه در نقاطی که پساب به مناطق سا ی وارد میگردد. که محل زیست سخت پوستان میباشد و مردم منطقه عادت به خوردن سختپوستان به صورت خام دارند با دقت و نظارت بیشتر ضروريتر میباشد.
 • تصفیه لجن در تصفیه فاضلاب بیمارستان : لجن ناشی از تصفیه فاضلاب جهت اطمینان از حذف بیشتر عوامل بیماریزا نیازمند هضم بیهوازي است. یک روش جایگزین جهت بیخطرسازي لجن حاصل، خشک کردن و سپس سوزاندن آن به همراه زایدات عفونی می باشد. تصفیه فاضلاب بیمارستانی در داخل محوطه بیمارستان سبب تولید لجن خواهد شد که داراي مقادیر زیادي تخم انگل و سایر عوامل بیماریزا می باشد.

براساس رهنمود سازمان جهانی بهداشت فاضلاب تصفیه شده اگر قرار است بدون محدودیت براي کشاورزي استفاده گردد نباید بیش از یک تخم انگل به ازاء یک لیتر و بیش از 1000کلیفرم مدفوعی در 100mlفاضلاب تصفیه شده داشته باشد. ضروري است که لجن تصفیه شده بیش از یک تخم انگل به ازاء هر کیلوگرم و بیش از 1000کلیفرم مدفوعی به ازاء هر 100گرم نداشته باشد. لجن مورد استفاده باید در داخل ترانشه هاي مخصوص پر گردد و سپس با خاك پوشانده شود.

 تصفیه فاضلاب بیمارستان با اتصال به تصفیه خانه فاضلاب شهري  :

 • تخلیۀ تصفیه فاضلاب بیمارستان در صورتی به شبکۀ فاضلاب شهري مجاز است که شهر داراي تصفیه خانۀ فاضلاب در دست بهره برداري باشد.
 • الزاماً با رعایت موارد زیر تخلیۀ این نوع فاضلاب ها بدون پیش تصفیه به شبکۀ فاضلاب شهري(که به تصفیه خانۀ در حال بهره برداري منتهی می گردد)مجاز می باشد.
  براي جلوگیري از ورود مواد معلق درشت موجود در فاضلاب هاي بیمارستانی به شبکه، ضروري است یک دستگاه آشغال گیر با مشخصات زیر در مدخل ورودي فاضلاب بیمارستانها به شبکه فاضلاب شهري به صورت ثابت و غیرقابل جا به
  جایی نصب گردد:
  -اندازة میله ها :پهنا : ۱۰ میلیمتر         ارتفاع:  ۵۰ میلیمتر
  فاصلۀ بین میله ها: 15 میلی متر
  باتوجه به اینکه بیمارستانها ممکن است موادشیمیایی خطرناك، مواد دارویی و ایزوتوپ هاي رادیواکتیو مصرف نمایند باید ضمن ارایه آموزشهاي لازم به پرسنل مربوطه، از تخلیۀ این مواد به شبکه جلوگیري شود. این آموزشها باید از طرف بیمارستان ها و با همکاري شرکت آب و فاضلاب استانی ارایه گردد.
 • درصورتیکه مراکز تحقیقات پزشکی و یا بیمارستان هاي تخصصی ویژه اي در سطح شهر وجود داشته باشد که کیفیت در تصفیه فاضلاب بیمارستان  با کیفیت فاضلاب شهري متفاوت و احتمالاً حاوي مواد سمی، رادیواکتیو و یا مواد بازدارندة رشد میکروبی به میزان غیرمتعارف باشد، ضروري است موارد به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور منعکس تا به صورت خاص اتخاذ تصمیم گردد.
 •  ورود و تخلیۀ مواد زاید جامد بیمارستانی در تصفیه فاضلاب بیمارستان، خاکستر و بقایاي حاصل از سوزاندن زبالۀ بیمارستانی، فاضلاب حاصل از دستگاههاي کنترل آلودگی در کوره هاي زبالـه سـوز، موادشیمیایی پرتوزا، موادشیمیایی و دارویی مازاد که تاریخ مصرف آنها گذشته، اندام هاي قطع شدة بیماران، جنین سقط شده، محیط هاي کشت مصرف شده و مـواد نـوك تیز به شبکۀ جمع آوري فاضلاب شهري اکیداً ممنوع می باشد.
 •  فاضلاب حاصل از آشپزخانه هاي بیمارستانها حاوي چربی بالایی است که بـا تجمـع میتواند موجبات گرفتگی لوله هاي جمع آوري فاضلاب را فراهم نماید، لذا این مکانها به منظور حذف چربی موجود در فاضلاب خود باید اقدام به احداث واحـد چربـیگیـر بـر اساس طرح زیر نمایند.
تصفیه فاضلاب بیمارستان
Rate this post
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp