تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

ته نشینی اولیه در تصفیه فاضلاب

ته نشینی اولیه در تصفیه فاضلاب :

ته نشینی اولیه در تصفیه فاضلاب ، در فرآیند لجن فعال به مرحله ای در تصفیه فاضلاب گفته می شود که قبل از هوادهی اتفاق می افتد که به منظور تسهیل امر هوادهی اتفاق می افتد.

ته نشینی اولیه در تصفیه فاضلاب شامل جداسازی ذرات سنگین تر از آب به کمک نیروی جاذبه زمین است این فرآیند یکی از
پرکاربرد ترین فرآیندهای تصفیه فاضلاب می باشد . چهار نوع، ته نشینی در فرآیند مذکور صورت می گیرد که عبارتند :

  • ته نشینی نوع اول (ته نشینی منفرد): گه برای تشریح این ته نشینی روز لینک کلیک کنید.
  • ته نشینی نوع دوم ( ته نشینی لخته ای) : 

در این نوع ته نشینی ذرات به هم می پیوندند و لخته هاي بزرگتري را ایجاد می نماید و این لخته ها زودتر ته نشین می شوند لازم به ذکر است که بازده حذف ذرات در حوضچه هاي ته نشینی به عمق بستگی ندارند لیکن برخی محدودیت ها منجر به عدم امکان به کارگیري حوضچه هایی که با عمق بسیار کم اند خواهد شد. براي افزایش قدرت ته نشینی حوضچه ها می توان از صفحات مورب استفاده کرد.

زاویه نصب این صفحات باید بین بین ۴۵ تا ۶۰ درجه باشد.  کمتر از ۴۵ درجه بودن زاویه  منجر به تجمع ذرات بر روي صفحات و عدم ته نشینی آنها خواهد شد و ایجاد مشکلاتی نظیر بوي بد در حوض ته نشینی خواهد نمود. افزایش زاویه نصب صفحات از ۶۰ درجه  منجر به حذف ذرات خواهد شد. با کمک معادلات زیر می توان سرعت حرکت ذره در حال ته نشینی را در جهت افقی و عمودي مشخص نمود :

ته نشینی نوع دوم در ته نشینی اولیه در تصفیه فاضلاب

Vsx :  سرعت حرکت ذره در جهت افقی

Vsy:  سرعت حرکت ذره در جهت عمودي

Vs :  سرعت عادي ته نشینی ذره بدون وجود صفحات

U :  سرعت حرکت سیال در جهت افقی

 

  • ته نشینی نوع سوم (ته نشینی تاخیری):

در این ناحیه لخته هاي تشکیل شده به هم نزدیک شده و سپس از برخورد با یکدیگر منجر به کندی عمل ته نشینی می شوند.

 

  • ته نشینی تراکمی یا ته نشینی نوع چهارم :

در ته نشینی اولیه در تصفیه فاضلاب ، ته نشینی نوع چهارم،  لخته ها دیگر امکان ته نشینی ندارند ولی امکان فشرده شدن را دارند، لذا ته نشینی بیشتر در این بخش فقط از طریق فشرده سازي لجن انجام می پذیرد

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp