تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

دبی جریان فاضلاب

دبی جریان فاضلاب

دبی جریان فاضلاب یکی از شاخص های مهم در طراحی تصفیه خانه فاضلاب است که این شاخص با توجه به اطلاعات جمعیت شناختی تولید کننده فاضلاب تعیین می گردد. به طور متوسط برای طراحی تصفیه خانه فاضلاب شهری برای هر نفر حدود 100 تا 200 لیتر در شبانه روز مصرف آن در نظر گرفته می شود، اما باید در نظر داشت دبی جریان فاضلاب در طول شبانه روز دارای تغییراتی خواهد بود که این تغییرات باید در ظراحی لحاظ شود. در جدول زیر نمونه ای از این تغییرات دیده می شود.

دبی جریان فاضلاب

در موارديکه استفاده از مدلهاي دینامیک ضروري باشد، الگوي تغییرات شبانه روزي فاضلاب باید استفاده شود. ایـن الگو نموداري است که به کمک آن، مقدار نسبی فاضلاب تولیدي در هر ساعت از شـبانه روز اسـتخراج شـده و معمـولا در تمام روزهاي هفته، به جز روزهاي تعطیل آخر هفته، جشن ها، اعیـاد یـا مناسبتهاي خـاص، بـراي هـر کـاربري شـکل یکسانی دارد. الگوي تغییرات شبانه روزي فاضلاب به طورکلی تابعی از ایام هفته، فصول مختلف سال، نوع کـاربري و انـدازه حوزه سرویس مربوطه می باشد. نمونه اي از الگوي تغییرات شبانه روزي فاضلاب براي دو حوزه سرویس بـا مسـاحت 200 و 2500 هکتار در شکل بالا آمده است.

علاوه بر اطلاعات جمعیت شناختی باید اطلاعات میزان بارش باران در منظقه، میزان استفاده از آب چاه، میزان استفاده از آب هایی که از منابع غیر متعارف تهیه می شوند نیز محاسبه و بررسی شوند. آب های سطحی نیز یکی دیگر از این منابع می باشد چراکه منبع آب تولید شده از بارش هاي جوي کـه بـه درون زمـین نفـوذ نکـرده و مسـتقیما از سـطح زمـین یـا سـطوح خـارجی ساختمانها به زهکشها، لوله هاي انشعاب و فاضلابروها وارد می شود.

برای تشخیص دبی جریان فاضلاب در فاضلاب های بیمارستان ها ، شاخص ها متفاوت است.

در بیمارستانهایی که دارای بیش از 100 تخت خواب می باشند در شبانه روز حدود 450 لیتر برای هر تخت در نظر گرفته می شود که فاضلاب تولید کند. یعنی یک بیمارستان ۱۰۰ تخته روزانه ۴۵ مترمکعب فاضلاب تولید می کند. برای بیمارستانهایی که کمتر یا بیشتر حدود  100 تخت دارند برای هر تخت 345 لیتر در نظر گرفته می‌شود. پس دبی فاضلاب بیمارستانی مثل گلپایگان که حدود 110 تخت خواب دارد به این صورت محاسبه می‌گردد.

110 * 450 = 49500 یا 49.5 مترمکعب در روز

فاضلاب بیمارستانی دارای میکروارگانیسم های بیماریزا به مقدار زیادی مواد شیمیایی خطرناک و مواد رادیو اکتیو و مواد آلی و معدنی هستند. و همچنین این فاضلاب به دلیل دارا بودن میکروارگانیسم های بسیار همواره باعث آلوده شدن منابع آب و گسترش بیماریها در محیط می‌گردد. این فاضلاب حاوی مواد آلی – چربی – مواد پاک کننده و ضد عفونی کننده می‌باشند. در بیمارستانها که مراکز پزشکی هسته‌ای وجود دارد مواد رادیو اکتیو با نیمه عمر کوتاه جهت درمان و تشخیص استفاده می‌شود توجه به این فاضلابها از اهمیت خاصی برخوردار است.

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp