تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

طراحی واحد اختلاط و لخته سازي

طراحی واحد اختلاط و لخته سازي

در طراحی واحد اختلاط و لخته سازي تصفیه خانه آب باید به این موضوع دقت کرد که اختلاط و لخته سازی بمنطور اصلاح شیمیایی مواد کلوئیدی به کار گرفته می شود. قسمت هاي مختلف واحد طراحی واحد اختلاط و لخته سازي در شكل زیر نشان داده شده است. همچنين در جدول زیر اطلاعات كلي مورد نياز آمده است. برای طراحی واحد لخته سازی دبی حداكثر ورودي 113500متر مكعب بر روز لوله اي به قطر 1.22 متر آب خام را از جعبه تقسيم به داخل كانال تنظيم انتقال مي دهد. پس از آن آب خام از روي سرريز به داخل كانال اختلاط آهك كه در آن آب آهك براي تنظيم pHاضافه ميشود، ريزش مي كند.

طراحی واحد اختلاط و لخته سازي

 

زمان ماند كوتاهي (در حدود دو دقيقه براي بده حداكثر لحظه اي) براي حل شدن آب آهك در داخل كانال اختلاط آهك و مجراي قبل از حوض هاي اختلاط سريع وجود خواهد داشت. آبي كه pH آن تنظيم شده به دو كانال قبل از حوض اختلاط در دو طرف، ريزش ميكند. از هر كانال ورودي، دو مدول مجزا براي انعقاد و لخته سازي و پس از آن تهنشيني در نظر گرفته شده است. هر قسمت شامل موارد ذيل مي باشد. 

اطلاعات و شرایط طراحی واحد اختلاط و لخته سازي

چهار حوض اختلاط به صورت موازي باهم بهره برداري مي شوند و 25درصد از دبی حداكثر لحظه اي که به هر يك از اين واحدها وارد مي گردد. در هر حوض از همزن هاي مكانيكي با جريان شعاعي استفاده مي شود. مواد منعقدكننده در حوضه اي اختلاط سريع به آب اضافه مي شود و كمك منعقد كننده ها نيز در ناودان پارشال قبل از حوض هاي لخته سازي به آن افزوده مي شود.دبی طراحي هر حوض 0.328مترمكعب بر ثانيه (يك چهارم دبی حداكثر لحظه اي كل) مي باشد. حوض اختلاط داراي هندسه مربعي با ابعاد 1.9متر × 1.9متر و عمق 2.9متر مي باشد. 

حوض هاي لخته سازي

همانطور كه در شكل بالا مشخص شده، در اين تصفيه خانه چهار حوض لخته سـاز مـوازي تعبيـه شـده اسـت و 25 درصـدجريان به هر يك وارد مي شود. آب انعقاد يافته به طور يكنواخت در طول كانال توزيع و از روي سرريز به داخل حوض هاي لخته سازي وارد مي گردد. هر حوض از سه قسمت تشكيل شده كه با دو صفحه مانع مياني به ضخامت 5 سانتي متر از هم جـدا شـده اند و ديـوار پخش انتهايي كه تعدادي روزنه در آن تعبيه شده، آن را به حوض ته نشيني وصل مي كند. دبی طراحي هر حوض 0.328 مترمكعب بر ثانيه مي باشد. شكل هندسي حوض لخته سازي، مستطيلي با ابعاد 18.4متر × 10متر و عمق 3.27متر مي باشد. بر اساس اين فرضيات نيمرخ هيـدروليكي سـطح آب در طـول واحد انعقاد و واحد لخته سازي به دست مي آيد. 

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp