تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

فرايندهاي لجن فعال

فرايندهاي لجن فعال :

مهمترين فرايندهاي لجن فعال اصلاح شده شامل موارد زير مي باشد :

 • فرايند لجن فعال متعارف
 • فرايند لجن فعال از نوع هوادهي کاهشي
 • فرايند لجن فعال از نوع هوادهي با خوراند مرحله اي
 • فرايند لجن فعال از نوع اختلاط کامل
 • فرايند لجن فعال از نوع هوادهي اصلاح شده
 • فرايند لجن فعال از نوع هوادهي پر بار 
 • فرايند لجن فعال از نوع هوا دهي گسترده
 • فرايند لجن فعال از نوع نيترات زايي تک مرحله اي
 • فرايند لجن فعال از نوع نيترات زايي در مرحله اي مجزا
 • فرايند لجن فعال از نوع شفت عميق
 • فرايند لجن فعال از نوع ناپيوسته متوالي منقطع
 • فرايند لجن فعال از نوع تثبيت تماسي
 • فرايند لجن فعال از نوع کراس
 • فرايند لجن فعال از نوع هوا دهي با اکسيژن خالص
 • فرايند لجن فعال از نوع IDEA
 • فرايند لجن فعال از نوع SBR ) ABJ-ICEASپيشرفته با ورودي پيوسته)
 • فرايند لجن فعال از نوع UNI

مزاياي فرايندهاي لجن فعال :

 • بازده بالا در حذف مواد آلي قابل تجزيه بيولوژيک
 • راهبري ساده
 • طراحي آسان
 • عدم رشد و نمو حشرات مزاحم در صورت راهبري صحيح از سيستم فاضلاب
 • حساسيت کمتر در مقابل تغييرات درجه حرارت در فصول تابستان و زمستان
فرايندهاي لجن فعال

معايب فرايندهاي لجن فعال :

 • نياز به تجهيزات برقي و مکانيکي نسبتا ً زياد و در نتيجه افزايش واردات و ارزبـري در مقايسـه بـا بقيـه فرايندهاي تصفيه
 • نياز بيشتر به نيروي متخصص و پرسنل با مهارت جهت تعمير و نگهداري نسبت بـه بيشـتر سيسـتمهاي تصفيه
 • بالا بودن هزينه هاي راهبري بواسطه مصرف انرژي بيشتر در طول سالهاي بهره برداري
 • مشکلات بهره برداري
  ايجاد کف که مي تواند حتي تا حوض ته نشيني هم کشيده شود
  حجيم شدن لجن (
  Bulking)
  بالا آمدن لجن (Rising)
  رشد پراکنده فلوک ها
  عدم تجزيه بيولوژيک مواد آلي در صورت ورود مواد سمي و بازدارنده به سيستم تصفيه فاضلاب
  بالا بودن هزينه هاي تعميرات و نگهداري
  سوختن پمپهاي لجن برگشتي و الکتروموتور هاي هوا دهي
  خرابي پل لجن روب
  گرفتگي خطوط ارتباطي حوض هوا دهي و ته نشيني
 • نياز به اراضي بيشتر براي احداث تصفيه خانه
 • بازده سيستم تصفيه براي پذيرش بارهاي بيشتر مواد آلي و هيدروليکي با محدوديت روبروست
 • عدم توانايي در حذف مواد آلاينده نظير نيتروژن و فسفر که نقش بسـزايي در آلـودگي محـيط زيسـت دارند.
 • حجم لجن توليدي در اين سيستم زياد مي باشد و بايد با حذف هزينه هاي سنگين و احداث تاسيسـات دفع لجن نسبت به تصفيه و دفع آن اقدام نمود.
 • شوک هاي بار مواد آلي و هيدروليکي مي توانند باعث از کار افتـادگي سيسـتم و اخـتلال در فراينـد لجن فعال شوند.

 

Rate this post
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp