تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

فرايند رشد چسبيده

فرايند رشد چسبيده :

فرايند رشد چسبيده ، فرآیند هایی هستند که در آنها ازيک محيط واسطه جامد استفاده مي شود، به صورتي که بـر روي ايـن محيط ميکروارگانيزم ها بصورت چسبيده و متصل به بستر (محيط) رشد مي يابند و با عبور جريـان حـاوي مواد آلاينده ، اين مواد جذب وتجزيه مي شوند.
با عبور فاضلاب از کنار محيط واسط لايه هاي بيولوژيکي تشکيل شده ، مواد آلي توسط ميکروارگانيزم هـا جذب و تثبيت مي گردد. انواع مختلفي از فرايند رشـد چسـبيده وجـود دارد (ماننـد صـافيهاي چکنـده و ديسکهاي بيولوژيکي دوار ) که هر کدام بسته به نوع بستر مصرفي و نوع جريان از هم متمايز مي گردند.

تئوري فرايند رشد چسبيده :


فاضلاب ورودي به راکتور زيستي اضافه مي گردد و ميکرو ارگانيزم ها بر روي زمينه(Media)بصـورت متصل رشد مي کنند و مواد آلي محلول راحذف مي کنند. انواع ميکروارگانيزم هايي کـه رشـد مـي کننـد بستگي به خصوصيات فاضلاب و شرايط محيطي غالب در راکتور دارند. جهت جريان ممکن اسـت رو بـه بالا و رو به پائين و يا بصورت افقي باشد و نوع زمينه مصرفي ممکن است شامل انواع بسيار زيادي باشد.

زمينه ممکن است بصورت آکنده يا مستغرق باشد . براي حفظ جريان مد نظر ممکن است جريان خروجـي به داخل راکتور برگشت داده شود.نکته مهم درباره نصب زمينه درSAGBسطح ويژه آن است که مهـم تر از سطح ويژه صافيهاي چکنده و ديسکهاي بيولوژيکي دوار مي باشد.اين عامل نشان مي دهـد کـه آنهـا زيست توده بيشتري را حمل مي کنند بنابر اين باعث کاهش HRTآنها مي شود. بيشتر SAGBها بـدون سيستم جداسازي جامدات و برگشت جريان کار مي کنند. در اين راکتورها، HRTکمتر از حـداقل SRT مورد نياز براي رشد ميکروبي به ازاي مواد غذايي حذف شده است.

با اين عمل رشد ميکروارگانيسم هاي معلق به حداقل خود مي رسد و رشد ميکروارگانيزم هاي متصـل به حداکثر خود مي رسد . براي اين سيستمها، راهي براي حذف کنترل شده زيست توده بـا رشـد چسـبيده بايد وجود داشته باشد. راه ويژه مشخص شده با نوع سيستم تغيير مي کند. سيسـتم هـاي SAGBديگـر از رشد معلق زيست توده و از رشد چسبيده استفاده مي کنند که به اين سيستمها، فرايندهاي با رشد ترکيبـي
معلق و چسبيده
CSAGمي گويند.
بخش رشد معلق زيست توده با عبور جريان خروجي از بخشم جداسازي جامد ـ مايع بدست مـي آيـد و در آنها زيست توده جداسازي شده (مشابه با لجن فعال) و به سيستم برگشت داده مي شود. زيسـت تـوده اي که بر روي بستر ثابت رشد مي کند به صورت مرتب کنده شده و به زيست تـوده معلـق مـي پيونـدد . زيست توده اضافي توليد شده از سيستم بصورت لجن حذف مي گردد.

سيستم هاي ترکيبي با رشد معلق و چسبيده(CSAG)شامل يک راکتور بخش فعال با رشـد چسـبيده است . زيست توده معلق در زلال ساز ثانويه حذف مي گردد و به راکتور برگشت داده ميشود. زيست توده بر روي زمينه تجمع مي کند و باعث تشکيل زيست لايه (Biofilm)مي شوند. همچنين زيست توده معلـق براي حفظ مقدار مناسب MLSSدر سيستم و حفظ SRTمناسب بصورت مرتب حذف مي گردد.

انواع فرايند رشد چسبيده :

فرايند رشد چسبيده ، تصفيه بيولوژيکي با رشد چسبيده بر حسب نوع جريان و نحوه قرار گيري بسـتر بـه انـواع مختلفي تقسيم ميشوند. جريان ورودي به راکتور ممکن است رو به بالا، رو به پـائين و يـا بصـورت افقـي باشد و بستر ممکن است بصورت ثابت (پکيج)و يا شناور باشد.
 

2/5 - (5 امتیاز)
2/5 - (5 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp