تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

لاگون هوادهی

لاگون هوادهی :

برکه هاي تثبيت فاضلاب و لاگون هوادهي جزء فراينـدهاي نسبتاً سـاده و ارزان تصـفيه فاضـلابهاي شـهري هسـتند. و بـه طـور گسترده اي در کشـورهاي در حـال توسـعه و منـاطق گرمسـير جهـان مورد استفاده قرار ميگيرند. کارايي برکه هاي تثبيت فاضلاب و لاگون هاي هوادهي در کاهش ميکروارگانيسم هاي بيماري زا ناپايدار بوده و تحت تأثير عوامل محيطي، خصوصيات کيفي فاضلاب و نيـز شرايط بهره برداري تغيير ميکند. درجـه حـرارت، زمـان مانـد هيـدروليکي، شـدت نـور خورشـيد، غلظـت اکسـيژن محلـول و pH مهمترين عوامل تأثيرگذار بر کـارايي فراينـدهاي تصـفيه مـذکور در کاهش عوامل بيماريزا هستند.

چراکه در سالهاي اخير به دليل رشد جمعيت و توسعه شهرنشيني، صـنعت و کشاورزي، مصرف سرانه آب و به تبع آن توليـد فاضـلاب افـزايش
چشمگيري يافته است. به همـين دليـل، اسـتفاده از فاضـلاب تصـفيه شده به عنوان يک منبع آب پايدار بيش از پيش مورد توجـه مـديران صـــنعت آب کشـــور قـــرار گرفتـــه اســـت. اســـتفاده از پســـاب تصفيه خانه هاي فاضلاب در کشاورزي و صنعت مزاياي متعـددي از قبيل فراهم نمودن يک منبع آب ارزان و دائمي، کـاهش هزينـه هـاي تصفيه، آزادسازي بخشي از منابع آب با کيفيـت خـوب بـراي سـاير مصارف، کاهش مصرف کودهاي شيميايي و اثرات زيسـت محيطـي آنها و کاهش اثرات زيست محيطي دفع پساب بـه منـابع آبـي را بـه دنبال دارد.

لاگون ها به عنوان يكـي از رايـج تـرين سيـستم هـاي تصفيه فاضلاب محسوب مي شوند كه از نظر نوع به  ۵ گـروه شـامل لاگـون هـاي هـوادهي بـا شـدت بـالا، هوادهي،اختياري، بيهوازي و تركيبي تقسيم بندي مـي شــوند. در لاگــون هــاي هوازي،عمليــات تــصفيه بيولوژيك فاضلاب باهوادهي مصنوعي و فرآينـد رشـد معلق توده بيومس صورت مي گيرد. اين سيستم با توجه بـه ويژگـي هـاي ماننـد انعطـاف پـذيري قابـل توجـه درطراحي هزينه ساخت و بهره برداي كمتر نـسبت بـه سايرسيستمها ورانـدمان مطلـوب درتـصفيه فاضـلاب شهري و صنعتي در ايران كاربرد وسيع دارد.  لاگون هوادهي كه از نظر ساختماني مانند بركه هاي تثبيت و از لحاظ مكانيزم تـصفيه و روابـط بيوسـينتيكي حاكم برسيستم شبيه لجن فعال مي باشـد، نـسبت بـه
سيـستم بركـه اي مـشكلات ارضـي وجـوي را نداشـته ونسبت به لجن فعال ارزانتر و نيز بهره داري آن راحـت تر مي باشد.

ارزیابی عملکرد لاگون هوادهي :

به طور کلی می توان گفت کـه ميـزان بارندگي، شرايط و طول شبکه جمع آوري فاضـلاب و نيـز تغييـر در بافت جمعيتي، ميتواند نقش مهم و معني داري را در تغييرات تعـداد باکتري هاي کليفرم و نيز نسبت کليفرم هاي گوارشي به کل کليفرمهـا در فاضلاب ورودي به تصفيه خانه ها داشته باشد. علاوه بر اين نتايج نشـان دادنـد که با توجه شـرايط اقليمـي ، رانــدمان لاگون هوادهي در حذف ميکروارگانيسمهاي مذکور در مقايسـه با برکه هاي تثبيت فاضـلاب، در فصـلهاي پـاييز و زمسـتان بـه طـور معنيداري بيشتر و در تابسـتان کمتـر بـوده اسـت. بـر اسـاس نتـايج به دست آمده، تغييرات شدت نـور خورشـيد، pH و غلظـت اکسـيژن محلـول مهـمتـرين مکانيسـمهـاي کاهنـده تعـداد کـل کليفـرمهـا و کليفرمهاي گوارشي در فرايندهاي برکه تثبيت هستند.

ايـن در حـالي است که در لاگون هوادهي ، غلظت اکسيژن محلول در حوضـچه هوادهي و شدت نور خورشيد نقش مهمتري را بـر عهـده دارند. بـا
توجه به اين که سازمان حفاظت محيط زيسـت ايـران مقـادير مجـاز تعداد کل کليفرمها و کليفرمهاي گوارشـي موجـود در پسـاب مـورد استفاده در کشاورزي را بـه ترتيـب معـادل ۱۰۰۰و
CFU/100mL ۴۰۰تعيين نموده است. ميتوان چنين نتيجـه گرفـت کـه برکـه هـاي تثبيت فاضلاب و لاگون هوادهي بـدون اعمـال مـؤثر روشـهاي گنـدزدايي قـادر بـه تـأمين اسـتانداردهاي کيفـي کـاربرد پسـاب در آبياري محصولات کشاورزي نيستند.

Rate this post
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp