تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

لوله شبکه فاضلاب

لوله شبکه فاضلاب

انتخاب جنس مناسب براي لوله شبکه فاضلاب ،یکـی از پارامترهاي مهم و موثر در عملکرد، کارایی، دوام، عمر مفید و هزینه تمام شده اجراي شبکه به شمار می رود. انتخاب مناسبترین جنس لوله براي فاضلاب رو ها بیش از هر چیز بستگی به شرایط محل اجرا و مشخصات طرح دارد اما به طورکلی می توان گفت که اسـتفاده از هر دو نوع لوله هاي صلب و انعطاف پذیر در طراحی و اجراي شبکه هاي فاضلاب مجـاز اسـت بـه شـرط آنکه جمیع معیارهاي اقتصادي، سازه اي، هیدرولیکی و زیست محیطی که مرتبط با پروژه تحت بررسـی هسـتند، در ایـن انتخاب مدنظر قرار گیرند. 

 

لوله مجاز برای استفاده در طراحی شبکه فاضلاب

معیارهاي انتخاب جنس لوله شبکه فاضلاب

 1. فاصله حمل تا محل اجرا
 2.  قیمت واحد لوله و اتصالات
 3.  عمر مفید لوله
 4.  نیاز یا عدم نیاز به اجراي پوشش هاي داخلی و خارجی براي محافظت از لوله
 5.  روش بسترسازي و اجرا از حیث هزینه ها و سهولت عملیات اجرایی
 6.  میزان تلفات در زمان حمل، دپو و اجرا (مقاومت در برابر ضربه، شکستگی و تغییرشکل)
 7.  محدودیت در قطرهاي تولیدي
 8.  توانایی تحمل بارهاي خارجی
 9. مقاومت شیمیایی سطح خارجی و داخلی لوله در برابر خورندگی خاك و فاضلاب هاي خورنده
 10.  مقاومت جداره داخلی در برابر سایش (ناشی از مواد معلق موجود در فاضلاب یا در زمان شستشو با واترجت)
 11.  ضریب زبري جداره داخلی لوله
 12.  طول شاخه هاي لوله و تعداد اتصالات (تعدد اتصالات، احتمال بروز نشتاب را افزایش داده و ورود نشتاب سـبب کاهش ظرفیت هیدرولیکی مجرا براي انتقال فاضلاب می شود. همچنین تعدد اتصالات، احتمال خروج فاضلاب و آلودگی آبهاي زیرزمینی را افزایش میدهد)
 13.  وزن لوله
 14.  نحوه آب بندي لوله با بدنه آدمرو
 15.  قابلیت آب بندي اتصالات و جلوگیري از ورود نشـتاب بـه داخـل شـبکه یـا خـروج فاضـلاب و آلـودگی آبهـاي زیرزمینی میزان آلایندگی فرایند تولید
 16. یک جنس معین لوله در محل کارخانه
 17. زیان آور نبودن بقایاي لوله هاي فرسوده براي محیط زیست و امکان بازیافت آنها
لوله-شبکه-فاضلاب

امروزه شستشوي فاضلاب روها با دستگاه واترجت یکی از مهمترین فعالیت هاي مـرتبط بـا بهـره بـرداري و نگه داري از شبکه هاي فاضلاب به شمار میرود؛ بنابراین لازم است سطح جداره داخلی کلیه لوله هاي مورد استفاده در شـبکه، در برابـر حداکثر فشار استاندارد واترجت مقاوم باشند. حداکثر فشار استاندارد پمپ واترجت با حداکثر زمان نگه داشـت 60 ثانیه روي یک نقطه از جداره لوله، براي جنس هاي مختلف لوله در جدول زیر آورده شده است.

 

لوله-شبکه-فاضلاب

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp