تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

مشخصات فاضلاب نساجی

مشخصات فاضلاب نساجی

برای تصفیه فاضلاب نساجی ابتدا بایستی مشخصات فاضلاب نساجی را بدست آورده و سپس مراحل طراحی را انجام داد. در تمامي موارد، فاضلاب در نهايت به درياچه ها، رودخانه ها يا دريا تخليه مي گردد. بنابراين قبل از تخليه فاضلاب هاي نساجي به شبكه هاي جمع آوري فاضلاب عمومي شهري ،رودخانه ها و درياچه ها، بايستي بعضي مراحل تصفيه روي آنها صورت گيرد. معمولاً بعضي از تصفيه هاي فيزيكي و شيميايي مثل تنظيم ،pHدما، لخته سازي، ته نشيني در داخل كارخانه روي فاضلاب انجام مي شود. در حالي كه تصفيه بيولوژيكي در داخل كارخانه يا در تصفيه خانه فاضلاب شهري انجام خواهد شد. محل تصـفيه بيولوژيكي به موقعيت محلي كارخانه نساجي بستگي دارد. به هر حال انجام يك مرحله تصفيه بيولوژيكي روي فاضلاب صنايع نساجي قبل از دفع به آبهاي سطحي ضروري است. 

مشخصات فاضلاب نساجی

محدوديت هاي زيادي براي تعدادي از تركيبات شيميايي ايجاد شده و براي جلوگيري از بوجود آمدن مشكلات زير پارامترهايي تعريف شده است. اين پارامترها عبارتند از :

  1. سميت زيستي -مثل اختلال در فرايندهاي تجزيه زيستي
  2. غلظت فلزات سنگين -تجمع اين فلزات در لجن تصفيه خانه فاضلاب شهري
  3. مشكلات خوردگي -مثلاً سولفات ميت واند باعث خوردگي لوله هاي بتن مي گردد
  4. كل بار CODو BODموجود در فاضلاب خروجي از كارخانه با توجه به ظرفيت تصفيه خانه فاضلاب شهري

جدول زیر مهم ترين پارامترهاي كيفي فاضلاب صنايع نساجي كه توسط دولت اتريش تدوين شده را ارائه مي نمايد. اين جدول محدوديت هاي تعريف شده براي دفع مستقيم بـه آبهاي سطحي و تخليه به درون فاضلابرو شهري را نشان مي دهد. 

 جدول مشخصات فاضلاب نساجی را مي توان به عنوان يك راهنما براي تعريف پسماند خطرناك كارخانجات نساجي بكار برد. علاوه بر سميت مستقيم موادي مثل هيدروكربن ها، تركيبات آلي حاوي Hgو محلول هاي قليايي غليظ، ساير پارامترها با توجه به مشكلاتي بوجود آمده در حين تجزيه بيولوژيكي يا تجمع در لجن، تعريف مي گردند. در مورد فاضلاب هاي رنگي نساجي، محدوديت رنگ، بر اساس جذب رنگ در طول موج هاي مشخص تعريف شده است. سميت فاضلاب هاي رنگي نساجي در مقايسه با ساير سموم پايين است. محدوديت هاي وضع شده در موردد فع اينگونه فاضلاب ها به محيط زيست نيز از جنبه ظاهر رنگي ناشي از آنها مي باشد. اين فاضلاب ها ظاهري غير بهداشتي داشته و منظره ناخوشايندي در محيط زيست ايجاد مي كنند.

مشخصات فاضلاب نساجی

قبل از بافندگي، تارها با لايهاي از پليمر پوشانيده ميشوند تا بدين طريق مقاومت الياف درمقابل فشارهاي مكانيكي در مرحله بافندگي (ساييدگي و كشش) افزايش يابد. اين پليمر پوشاننده الياف را آهار مي نامند. آهارهاي پليمري در تصفيه خانه هاي فاضلاب صنعتي يا شهري با فرايندهاي لخته سازي، جذب سطحي، هيدروليز و تا اندازهاي بيولوژيكي حذف مي گردند. از اين گروه آهارها ميتـوان بـه CMC ، PVAو آكـريلات اشاره كرد. 

مشخصات فاضلاب نساجی
4/5 - (3 امتیاز)
4/5 - (3 امتیاز)

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp