تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

مواد منعقد کننده در تصفیه فاضلاب

مواد منعقد کننده در تصفیه فاضلاب

مواد منعقد کننده در تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار میگیرد شامل تركيبات زیرباشد:

  • ترکیبات فلزاتي مانند آلومينيوم (سولفات آلومينيوم Al2(SO4)3, n یا آلومينات سديم ، ( Na3AlO3)
  •  آهن (سولفات فرو  ،FeSO4  یا  سولفات فريك یا كلرور فريك FeCl3 
  • یا ترکیبات الکترولیت

که تعیین مقدار و زمان ماند مواد منعقد کننده در فرآيند های تصفیه فاضلاب را باید با آزمون جارتست مورد سنجش قرار داد.

مواد منعقد کننده در تصفیه فاضلاب

املاح فلزات كه به عنوان منعقد كننده وارد آب ميشود، در اثر هيدروليز به صورت يوني يا هيدروكسيد يا هيدروكسيدهاي باردار ، در ميآيد. بوجود آمدن اين مولكول باردار بزرگ با خنثي نمودن ذرات كلوئيدي و كاهش پتانسيل زتا (اختلاف پتانسيل بين فاز پخش شده و محيط اطراف آن) كه عامل  اصلي دافعه بين ذرات كلوئيدي ميباشد، امكان لازم براي عمل نمودن نيروي واندروالسي بوجود ميآورند. كه موجب چسبيدن ذرات به يكديگر ميشود. بنابراين، عامل اصلي حذف بار كلوئيدها، يونهاي فلزي نبوده بلكه محصولات حاصل از هيدروليز آنها ميباشد.

با توجه به آزمايشات مختلف، يونهاي فلزات سه ظرفيتي در عمل انعقاد ، مؤثرتر از ساير يونها ميباشند. عمل انعقاد توسط عمل لخته سازي تكميل شده، ذرات بزرگتر شروع به تهنشيني مينمايند. در مرحله ته نشيني ، عامل زمان از اهميت زيادي برخوردار بوده و با قطر ذرات رابطه مستقيم دارد. علاوه بر آن، غلظت ماده منعقد كننده، ، pHدما، دور هم زدن و غلظت كلوييدها نيز در خنثي سازي و يا ناپايدار شدن كلوييدها از عوامل موثر به شمار
ميآيند. براي كامل كردن عمل انعقاد و ايجاد لخته هاي بزرگتر از مواد ديگري به نام كمك منعقد كننده (كربنات سديم، آهك هيدراته، گاز كلر و پلي الكتروليتها) نيز استفاده ميگردد. كمك منعقد كننده ها با ايجاد پلي بين ذرات ريز لخته ي حاصل از اثر منعقد كننده ها، لخته هاي درشت و سنگينتر به وجود آورده، عمل ته نشيني را سرعت ميبخشند. همچنين محدوده
pHبهينه را گسترش داده و مقدار مصرف ماده منعقد كننده را كاهش ميدهند.

مواد منعقد کننده در تصفیه فاضلاب

انعقاد و لخته سازي با بهره گيري از مواد منعقد کننده در تصفیه فاضلاب، به عنوان يكي از روشهاي تصفيه فيزيكوشيميايي، روشي مناسب و با كارايي بالا براي حذف آلاينده هاي معلق و كلوئيدي از پساب صنعتي كارخانجات به شمار ميآيد. براي كامل كردن عمل انعقاد و ايجاد لخته هاي بزرگتر علاوه بر مواد منعقد كننده، از مواد ديگري به نام كمك منعقد كننده نيز استفاده ميگردد. اين مواد، عمل ته نشيني را سرعت بخشيده، محدوده pHبهينه را گسترش داده و مقدار مصرف ماده منعقد كننده را كاهش ميدهند.

یکی از صنایعی که تعیین مواد منعقد کننده در تصفیه فاضلاب در آن بسیار با اهمیت است، صنعت فولاد می باشد. صنعت فولاد يكي از مهمترين صنايع مصرف كننده آب و داراي مصارف آب متنوع و فراواني ميباشد. آب مصرفي در اين صنايع داراي حجم بالايي بوده و آب در واحدهاي مختلف اين صنايع شامل انباشت و برداشت، گندله سازي، ذوب و پالايش، ريخته گري و …، توليد شده و پس از تجمع در كانال اصلي با حجم بالايي وارد نهر هاي اطراف كارخانه ميشوند.  با توجه به حجم بالاي اين پساب و اينكه تخليه آن به محيط بدون رعايت موارد كنترلي، ميتواند صدمات قابل توجهي  به محيط زيست وارد نمايد در دهه هاي اخير مقررات و محدوديتهاي قانوني متعددي در مورد روشهاي تصفيه و دفع اين فاضلابها به محيط زيست وضع شده است.

پسابهاي صنعتي كه بر اثر فرآيند توليد، در خطوط مختلف ايجاد ميگردند توسط كانالهاي انحصاري به تصفيه خانه پساب صنعتي هدايت شده و در طول عمليات تصفيه در چند مرحله از جمله افزايش پلي الكتروليت و كوآگولانتها (منعقد كننده ها) و هدايت پساب به حوضچه هاي ته نشيني (جهت كاهش مواد معلق) و … پساب مذكور شاخصها و معيارهاي زيست محيطي را احراز نموده و خروجي آن نيز به درياچه هاي پساب تصفيه شده،هدايت مي گردد.

مواد منعقد کننده در تصفیه فاضلاب
Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp