تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

زمان ماند سلولی

زمان ماند سلولی یا MCRT

زمان ماند سلولی یا MCRT ، زمانی (معمولا بر حسب روز) است که جامدات یا باکتری ها در فرآیند لجن فعال باقی می مانند. زمان ماند سلولی یا زمان ماند جامدات یا SRT نیز خوانده میشود. برای محاسبه دقیق زمان ماند سلولی یا MCRT باید مقدار جامدات معلق (بر حسب پوند) موجود در فرآیند لجن و مقدار جامدات معلقی (برحسب پوند) که از فرآیند لجن فعال خارج می شود، مشخص باشند. دقت کنیم زماند ماند سلولی (Mean Cell Residence Time) و زمان ماند هیدرولیکی (HRT) مفاهیم متفاوتی می باشند.

برای تعیین پوند جامدات معلق موجود در فرآیند لجن فعال ،  باید پوند جامدات معلق مایع مخلوط (MLSS)  محاسبه گردد. میدانیم که MLSS شامل تمام جامداتی است که در داخل تانک های هوادهی و زلال ساز ثانویه وجود دارد. بنابراین پوند MLSS موجود در فرآیند لجن فعال از ضرب غلضت  MLSS بر حسب میلیگرم بر لیتر در حجم تانک های هوادهی برحسب مگا گالن و زلال ساز های ثانویه مگا گالن و در ثابت وزنی 8.34 پوند بر گالون فاضلاب محاسبه می شود. معادله الف :

 گالون فاضلاب/ 8.34 پوند×(حجم تانک های هوادهی  + حجم زلال ساز های ثانویه ) ×   MLSS(میلیگرم بر لیتر)=پوندMLSS

برای تعیین پوند جامداتی معلقی که از فرآیند لجن فعال خارج می شوند،  باید پوند جامدات معلقی که دفع شده  و نیز به پساب ثانویه تخلیه می شوند محاسبه شوند. بنابراین پوند جامدات معلقی که فرآیند لجن فعال را ترک میکنند شامل لجن فعالی است که هر روزه دفع می شوند و پوند لجن فعال یا جامدات پساب ثانویه ای است که در هر روز تخلیه می شود.

پوند جامدات معلقی که از فرآیند لجن فعال خارج می شوند برابر است با معادله ب :

 گالن فاضلاب/پوند8.34×جریان پساب (MGD)×جامدات پساب نهایی(mg/l)+گالن فاضلاب/پوند8.34×جریان دفعی (MGD)×لجن دفع شده (mg/l)

زمان ماند سلولی یا MCRT از تقسیم معادله الف بر معادله ب بدست می آید.

جامدات معلق که از فرآيند لجن فعال خارج میشوند/ جامدات معلق موجود در فرآیند لجن فعال=MCRT

زمان ماند سلولی یا MCRT در یک فرآيند لجن فعال می تواند از طریق تقسیم پوند جامدات معلق یا MLSS موجود در فرآیند لجن فعال بر پوند جامدات معلقی که فرآیند لجن فعال را ترک می کنند محاسبه شود.

زمان ماند سلولی

 

1.7/5 - (4 امتیاز)
1.7/5 - (4 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp