تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اندازه گیری دبی آب

اندازه گیری دبی آب

اندازه گیری دبی آب  ورودي به تصفيه خانه و خروجي از آن جهت راهبري و بهره برداري صحيح از واحدهاي مختلف آن لازم است. در تصفيه خانه هاي آب اندازه گيري دبی جريان و تعيين مدت زمان توقف آب در واحدهاي مختلف ضروري است. براي
اندازه گيري مقدار جريان آب ميتوان از روش هاي مختلفي استفاده كرد كه انتخاب روش اندازه گيري تابع عوامل هيدروليكي، فني و اقتصادي است. در جدول زیر مقايسه كلي بين روش هاي اندازه گيري جريان مورد استفاده در تصفيه خانه هاي آب ، آمده است.

روش های مختلف اندازه گیری دبی آب


بعضي از روش هاي ارايه شده در اين جدول نظير روش هاي صوتي يا الكترومغناطيسي اندازه گيري جريان عمدتا به ابزار دقيق مربوط شده و به هيدروليك جريان ربط ندارد. در اين فصل جزييات هيدروليكي مربوط به اندازه گيري جريان در مجاري تحت فشار و
كانال هاي باز ارايه مي شود.

در مجاري بسته از تغييرات ارتفاع فشار در يك مقطع براي اندازه گيري بده استفاده ميشود. از جمله وسايل اندازه گیری دبی آب در اين مجاري روزنه ، ونتوري و نازل مي باشد. 

روزنه در داخل لوله قرار گرفته و باعث كاهش ناگهاني سطح مقطع لوله مي شود. اين كاهش ناگهاني سطح مقطع لوله باعث تغييراتي در فشار مي شود كه با اندازه گيري آن ميتوان دبی جريان را تعيين کرد. براي محاسبه دبی عبوري از روزنه از روابط  زیر استفاده مي شود. 

اندازه گیری دبی آب در لوله های تحت فشار به کمک روزنه

ونتوري دیگر وسیله اندازه گیری دبی آب جهت اندازه گيري دبی در لوله ها به كار برده مي شود. اين وسيله همانطور كه در شكل زیر نشان داده شده است، داراي ساختماني متشكل از يك گلوگاه استوانه اي مجهز به حلقه هاي پيزومتري و قسمتهاي همگرا و واگرا است. دبی عبوري از ونتوري را مي توان از رابطه زیر محاسبه نمود. 

تعیین ضریب روزنه برای اندازه گیری دبی آب به روش ونتوری

در رابطه بالا ضريب ونتوري Cvبين 0.95 تا 0.99 تغيير مي كند و مقدار دقيق آن را از واسنجي ونتوري در آزمايشگاه و يا جداول ارايه شده توسط سازنده به دست مي آورند. افت ارتفاع در ونتوري نسبت به روزنه بسيار كمتر است و لذا در شرايطي كه افت
ارتفاع مهم باشد از ونتوري استفاده مي گردد.

نازل نيز براي اندازه گیری دبی آب در مجاري تحت فشار به كار ميرود. قسمتهاي مختلف نازل در شكل زیر نشان داده شده
است.

تعیین ضریب نازل c در اندازه گیری دبی آب

در رابطه بالا  ΔP اختلاف فشار بين مقاطع 1و  2 شكل A 2 ، مساحت سطح مقطع جريان در مقطع 2و Cضريب نازل را نشان مي دهند. مقدار اين ضريب تابعي از عدد رينولدز در مقطع 1 و نسبت مساحت مقطع 2و 1مي باشد و مقدار آن را مي توان از
نمودار شكل تعيين نمود. 

 

 

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp