تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

بهره برداري از شبكه هاي جمع آوري فاضلاب

بهره برداري از شبكه هاي جمع آوري فاضلاب :

شرط اساسي اجراي منظم و دقيق اقدامات بهره برداري از شبكه هاي جمع آوري فاضلاب تدوين يك برنامه نگه داري مطابق با نظام پيشگيرانه مبتني بر زمان TBMو مبتني بر وضعيت ميباشد كه بر اساس نيازهاي ويژه بهره برداري از شبكه مورد نظر و تاسيسات موجود تهيه شده و بايد اجرا شود.
برنامه بهره برداري از شبكه هاي جمع آوري فاضلاب تدوين شده بايد حاوي اطلاعات دقيق و صحيح در رابطه با محل شبكه و تمام سازه ها و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي موجود بوده و همچنين با توجه به ارتباط عملكردي و تاثيرات اختلالات ممكن بر عملكرد تاسيسات تهيه شده باشد. در برنامه ياد شده بايد موارد زير نيز مورد توجه قرار گيرند:

 • نقشه هاي نهايي اجرايي لوله ها و سازه هاي ديگر موجود،
 • تعريف عملكرد سازه هاي ويژه موجود،
 • نقشه هاي تاسيسات الكتريكي و عملكرد آنها،
 • اطلاعات ارائه شده توسط شركت هاي تامين كننده تجهيزات و ماشين آلات،
 • ضوابط و مقررات مرتبط،
 • قراردادهاي خريد خدمات

بر اساس اطلاعات محلي و تعيين شرايط بهره برداري موجود ميتوان برنامه دورهاي نگهداري از بخشهاي مختلف شبكه را تنظيم و الويتهاي كاري مربوط را نيز مشخص كرد. بدين ترتيب در صورت بروز مشكلاتي مانند بارشهاي شديد جوي و مقابله با تاثيرات منفي آنها بايد به شرايط خاص بهره برداري توجه ويژه شود.
در رابطه با اقدامات بهره برداري و نگهداري بايد وظايف و اختيارات كاركنان بهطور كاملا روشن در برنامه مربوط تعيين و ابلاغ گردد.

برنامه بهره برداري از شبكه هاي جمع آوري فاضلاب بايد به طور مستمر مورد بازنگري قرارگرفته و تكميل شده و در صورت بروز تغييراتي، به شرايط جديد تطبيق داده شود. تغيير در شرايط موجود ممكن است شامل موارد زير باشد:

 • اتصال انشعابات جديد،
 • تغيير مقدار يا تركيب فاضلاب، بهعنوان مثال اتصال انشعابات توليديهاي جديد استقرار يافته در محل،
 • افزايش بار آلودگي و غلظت مواد جامد فاضلاب، به عنوان مثال از طريق كارگاه هاي ساختماني بزرگ فعال در محل،
 • تغيير شرايط هيدروليكي لوله ها، تبديل جريان ثقلي فاضلاب به جريان تحت فشار. 

اقدامات بهره برداري از شبكه هاي جمع آوري فاضلاب شامل موارد زير ميباشند:

 • تميز كردن سبدهاي آشغالگير و تجهيزات لجن گير دريچه هاي خيابانها جمع آوري و دفع صحيح مواد زايد حاصل
 • جمع آوري رسوبات و لجن موجود در آدمروها،
 • تميز كردن لوله ها، به انضمام حذف ريشه نفوذي گياهان و موانع ايجاد شده،
 • بررسي و انجام اقدامات نگه داري از تاسيسات الكتريكي و مكانيكي، به عنوان مثال در ايستگاه هاي پمپاژ،
 • مقابله با حشرات و جانوران موجود در شبكه،
 • مريي كردن دريچه هاي بازديد و در صورت لزوم همسطح سازي دريچه ها،
 • تعويض دريچه هاي مصدوم و غيراستاندارد،
 • بررسي وضعيت حفاظ ها و پلكان هاي آدمروها و در صورت نياز تعويض آنها،
 • بررسي و كنترل بندكشي آدمروهاي آجري و بتني پيش ساخته

ممكن است كه نتايج حاصل از بررسي هاي اوليه لزوم انجام بازرسي هاي جامعي را آشكار سازد. مواردي كه ممكن است منجر به اين تصميم شوند، عبارتند از:

 • پيدايش خاك رس به همراه جريان فاضلاب حين شستشوي خطوط (نشانه شكستگي لوله)
 • آسيبهاي قابل مشاهده بر اثر خوردگي در آدمروها،
 • ايجاد بو،
 • نشست يا ترك خوردگي سطح زمين در مسير لوله هاي فاضلاب و در محل آدمروها،
 • تغييرات شديد در كميت و كيفيت فاضلاب جاري،
 • مشكلات ناشي از گرفتگي در شبكه و برگشت فاضلاب به داخل املاك در مواقع بارندگيهاي شديد و موارد مشابه.
 • كاركنان مسئول اقدامات بهره برداري از شبكه هاي جمع آوري فاضلاب ، بايد تعميرات مورد نياز را به ترتيب مقتضي اعلام كرده (فرمهاي اعلام وضعيت و آسيبهاي موجود) و در مواردي نيز تعميرات ساده را انجام دهند.
شبكه هاي جمع آوري فاضلاب
Rate this post
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp