تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه فاضلاب به روش a2o

تصفیه فاضلاب به روش a2o

تصفیه فاضلاب به روش a2o اصــلاحيه فرآينــد A/Oمــي باشــد و يــك ناحيــه انوكــسيك را بــراي دنيتريفيكاسيون فراهم مي كند. ساختار اوليه فرآينــد A/O براي حذف بيولوژيكي فسفر شامل يك ناحيه بي هوازي بود كـه در ادامـه آن يـك منطقه هوازي قرار داشت. نياز به تماس بي هوازي بين لجن فعـال و فاضلاب ورودي را قبل از تجزيه هوازي مشخص شده است تا حذف بيولوژيكي فسفر انجام شود. این فرآیند را فرآيند پوردوكس نامگذاري می شود. فرآيند A/Oشكل به ثبت رسيده يافته هاي بارنارد است كه توسط شركت شيمي و توليدات هوايي به ثبت رسيده است و تفاوت اصلي آن،استفاده از راكتورهاي هـوازي و بي هوازي چند مرحله اي است.

تصفیه فاضلاب به روش a/o

در اين فرآيندها نيتريفيكاسيون وجود ندارد و زمان ماند بي هوازي بين 30دقيقه تا يك ساعت براي فراهم كردن شرايط انتخابي در حذف بيولوژيكي فسفر است . SRT مايع مخلوط ناحيه هوازي برابر 4-2روز است كه به دما بستگي دارد. 

تصفیه فاضلاب به روش a2o  دارای زمان ماند در ناحيه انوكسيك تقريباً 1ساعت است . ناحيه انوكـسيك كمبود اكسيژن محلول دارد ؛ اما اكسيژن با پيوند شيميايي به شكل نيترات و نيتريت توسط جريان مايع مخلوط برگشتي نيتريفاير شده از ناحيه هوازي توليد مـي شـود . اسـتفاده از ناحيـه انوكـسيك ، مقـدار نيترات ورودي به ناحيه بي هوازي را در لجن فعال برگشتي كاهش مي دهد.

نمونه پارامتر های طراحی فرآیند A/O ,  A2O

مزایا تصفیه فاضلاب به روش a2o

  • حذف نيتروژن و فسفر
  • توليد قليائيت براي نيتريفيكاسيون
  • توليد لجن با ته نشيني خوب
  • بهره برداري نسبتاً ساده
  • صرفه جويي در انرژي

معایب تصفیه فاضلاب به روش a2o

  • لجن برگشتی حاوي نيترات به ناحيـه بـي هـوازي برگـشت مي شود.بنابراين بر توانايي حذف فسفر تـاثير مي گذارد.
  • محدود شدن حذف نيتروژن توسط جريان برگـشت داخلي.
  • نياز به BOD/P بيشتر در مقايسه با فرآيند A/O.
تصفیه فاضلاب به روش a2o
Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp