تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

حذف روغن از پساب

حذف روغن از پساب

در حذف روغن از پساب ، روغن آزاد در سطح تانک شناور شده و سپس از آن زدوده می شود. وضعیت و شرایط مشابه ذخیره برای ته نشینی ذرات است ، به استثنای اینکه قطرات و ذرات سبک تر از آب به سطح سیال صعود می کنند. طراحی جداساز های ثقلی مبتنی بر مشخصات موسسه نفت آمریکا (API) بر اساس جداسازی همه قطرات روغن آزاد بزرگتر از 0.015 سانتی متر می باشد. البته روش های شناور سازی نیز برای چربی گیر استفاده می شود.

عدد رینولدز کمتر از 0.5 است به همین خاطر قانون استوکس به کار می رود. روش طراحی با ملحوظ کردن اتصال هیدرولیکی  و اغتشاش بسط داده شده است. همانگونه که در شکل زیر مشاهده می کنید  یک جداساز روغن API به تصویر کشیده شده است. بر اساس ضوابط سرعت جریان باید کمتر از ۲ فوت بر دقیقه باشد و عمق آن حداقل برابر ۴ فوت باشد.

حذف روغن از پساب

جداسازی صفحه ای برای حذف روغن از پساب شامل جداسازهایی با صفحات موازی و جداساز هایی با صفحه های موجدار (CPS) هستند. جداساز های صفحه ای به منظور جداسازی قطرات روغن بزرگ تر از 0.006 طراحی می شوند. در عمل ثابت شده است که جداسازی  ذرات 0.006 سانتیمتر، معمولا باعث حصول خروجی با غلظت روغن آزاد غیر امولوسیون ۱۰ میلیگرم بر لیتر می شود. این کیفیت زمانی قابل دسترسی است که مقدار روغن ورودی کمتر از ۱ درصد است. مشکلی که در cps وجود دارد این است که افت راندمان ناشی از بارگذاری زیاد روغن ، در نتیجه شکست قطرات روغن و بازگشت مجدد به جریان (reentrainment)قطرات روغن است. این موضوع با کاربرد  جداساز صفحه ای موج دار  عمود بر جریان منتفی می شود که در آن روغن جدا شده در مقطع جهت جریان بهتر از جهت مخالف آن صعود می کند.

باگذاری هیدرولیکی با دما و وزن مخصوص روغن تغییر می کند. دبی های اسمی جریان برای دما ۲۰ درجه سانتیگراد و و وزن مخصوص 0.9 برای روغن ارائه می شوند.  بارگذاری هیدرولیکی 0.5 متر مکعب بر ساعت در مترمربع سطح واقعی صفحات معمولا باعث جداسازی قطرات 0.006 سانتی متر می شود. معمولا ضریب اطمینان ۵۰ درصدی برای طراحی به کار می رود.

 

حذف روغن از پساب

چندین نوع وسایل فیلتراسیون برای در حذف روغن آزاد و امولوسیون فاضلاب پالایشگاه پتروشیمی موثر بوده . این فیلتر ها دامنه ای از فیلتر هایی که محیط شان ماسه است تا فیلتر های حاوی مواد دارای میل ترکیبی ویزه  ای با روغن دارند.  یک نوع سیستم حذف روغن از پساب که در آن واحد جریان رو به بالا است در آن از محیطی با سیلیکای درجه بندی شده بعنوان بستر فیلتر کننده و انباشته شدن استفاده می شود. حتی ذرات  و قطرات ریز ، جدا شده و در بستر فیلتر باقی می مانند.ذرات روغن در اثر دیفرانسیل جاذبه و جریان سیال، به طرف بالا جریان می یابند، از داخل بستر تجمیع کننده و فاز آب صعود می کنند که در آنجا روغن جدا شده و در قسمت فوقانی جدا ساز جمع آوری می شود. این فرآیند فیلتراسیون و تجمیع غالبا با مصرف محیط رزین پلیمری ارتقا می یابد. کاربرد عمده این واحد ها برای جریان های منتخب در محل کارخانه است که تمیز هستند. کاربرد دیگر آب پس از جداسازی فاز ها است.

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp