تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

حذف فلز سنگین

حذف فلز سنگین از آب:

كارايي حذف فلز سنگين مس از آب شرب با استفاده از منعقد كننده هاي پلي فريك سولفات(PFS) و پلي آلومينيوم كلرايد(PAC)به همراه كمك منعقد كننده آهك موضوعی است که در این مطلب در مورد آن بحث خواهد شد.

حذف فلز سنگین به دليل غيرقابل تجزيه بودن و مقاومت آن ها موجب آلودگي محيط زيست و به خطر افتادن سلامت موجودات زنده مي گردند. هدف از اين مطلب، بررسي كارايي حذف+ Cu2با استفاده از دو منعقدكننده نوين پليمريكي است. اين بررسي به صورت آزمايشگاهي انجام گرفت.آزمايشات جارتست، با استفاده از پليفريك سولفات  (PFS) و (پليآلومينيوم كلرايد ) (PACl) جهت مقايسه راندمان حذف ،Cu+2به طور جداگانه و در حضور آهك انجام گرديد و سپس نمونه هاي تهيه شده توسط دستگاه جذب اتمي از نظر ميزان فلزات سنگين قرائت و ثبت گرديد. اثر ،pHدوز اثر منعقدكننده، غلظت اوليه فلز مورد مطالعه قرار گرفت گرديد. دادهها با استفاده از برنامه Excelنرم افزار Microsoft office 2010مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته است.

منعقدكننده PFSنسبت به PAClدر حذف مس موثرتر است. در استفاده از ،PAClجذب سطحي بر روي فلاكهاي هيدروكسيد و ترسيب شيميايي نقش ويژه اي را در حذف Cu+2به وسيله آهك داشت. دوزاژ منعقدكننده و pHبالاتر ميتواند تشكيل فلاكهاي هيدروكسيد را ارتقاء دهد و توسط مكانيسم جذب سطحي، خنثي سازي بار، انعقاد جارويي و پلزني بين ذرات حذف مس را بهبود بخشد. نتايج، پی هاش 9و 8 را به ترتيب به عنوان pH بهينه براي فرايند انعقاد PFS و PACl در حذف مس نشان داد. همچنين، غلظتهاي اوليه فلز مس با ميزان راندمان حذف، رابطه عكس داشت. راندمانهاي حذف فلز سنگین بالاتري كه توسط افزودن آهك به دست آمد ممكن است به دليل ترسيب شيميايي به صورت هيدروكسيد مس در pHبالا باشد. علاوه بر آن، در شرايط بهينه و با استفاده از دوزاژ بهينه آهك، راندمان حذف مس % 96/89 با منعقدكننده PFS و % 95/15 با منعقدكننده PAClبه دست آمد.

نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داده است كه فرايند تصفيه متعارف، انعقاد/ تهنشيني با PFSو PAClدر حضور آهك، ميتواند Cu+2را به مقدار قابل ملاحظهاي حذف كند و مقدار آن را تا زير حدود مجاز استاندارد آب شرب كاهش دهد.

1.منعقد كننده بر پايه (PFS( Fe و  منعقدكننده بر پايه PACl) Al) در حذف مس ( +Cu2)موثر بودند. به طوري كه PFS به تنهايي در دوز بهينه 88  درصد ،30 mg/L مس را در pHبهينه 9حذف كرد و در حضور دوز بهينه آهك 89   ،10 mg/Lكارايي حذف داشت. براي PAClنيز دوز بهينه 86 ،20 mg/Lمس را در pHبهينه 9و در حضور دوز بهينه آهك 95 ،10 mg/Lكارايي حذف داشت.
2. جذب سطحي بر روي فلاكهاي هيدروكسيد فعالترين مكانيسم انعقاد براي حذف مس توسط هر دو منعقدكننده بود و ديگر مكانيسمها مانند خنثيسازي بار، انعقاد جارويي و پلزني بين ذرات حذف
Cu+2را بهبود بخشيد.
3. دوزاژ منعقدكننده و
pHبالاتر ميتواند جهت تشكيل فلاكهاي هيدروكسيد مطلوب باشد.
4. كاربرد اهك به همراه منعقدكننده اصلي راندمان حذف را ارتقاء داده و ميتواند ميزان آن را كاهش دهد.
5. در نهايت، فرايند تصفيه ، انعقاد/ تهنشيني با
PFSو PAClدر حضور آهك، مي تواند غلظت Cu+2را در آب شرب به مقدار قابل ملاحظهاي حذف كند و مقاديرشان را تا زير حدود مجاز استاندارد آب شرب كاهش دهد.

حذف فلز سنگین
حذف فلز سنگین
حذف فلز سنگین
حذف فلز سنگین
حذف فلز سنگین

 

Rate this post
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp