تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

حوضچه ته نشینی ثانویه

حوضچه ته نشینی ثانویه

طراحي حوضچه ته نشینی ثانویه بستگی به نوع تانک ، سرعتهاي بارگذاري جامدات و بارگذاري سطحي ، عمق جانبي آب ، توزيع جريـان ، طراحي ورودي ، سرعتهاي بارگذاري و محل سرريز ، حذف كف دارد. بيشتر انواع تانكهاي ته نشيني لجن فعال كه بطور متداول مورد استفاده قرار مي گيـرد ، دايـره اي يا مستطيلي است. تانكهـاي مربـع شـكل در بعـضي مواقـع استفاده مي شوند. اما آنها مانند تانكهاي مستطيلي يا دايره اي در جداسازي جامدات موثر نمـي باشند. جامدات در گوشه هاي مخازن مربعي شكل تجمع مي كنند و بصورت دوره اي با تلاطـم جمع كننده هاي لجن به بالاي سرريز جارو مي شوند.

حوضچه ته نشینی ثانویه دایره ای

تانكهاي دايره اي حوضچه ته نشینی ثانویه  با قطـر حـدود ۳۰تا ۶۰متر ساخته مي شوند؛ هر چند متداولترين محدوده از  ۴۰-۱۰ متر مي باشد. شعاع تانك ترجيحاً نبايد بيشتر از 5برابر عمـق جـانبي آب باشـد. دو نـوع كلـي تانكهاي دايره اي براي ته نشيني ثانويه استفاده مي شود: تغذيه مركزي و تغذيـه محيطـي. هـر دو نوع از يك مكانيسم حركت دوراني براي انتقال و حذف لجن از كف زلال سـاز اسـتفاده مـي كنند. مكانيسم ها دو نوع مي باشد: آنهايي كه لجن را بـه چاهـك مركـزي مـشابه انـواع مـورد استفاده در تانكهاي ته نشيني اوليه، جمع يا انتقال مي دهد و آنهايي كه لجن را بطور مـستقيم از كف تانك بوسيله اريفيس هاي مكشي حذف مي كند كه تمام كف تانك را در هـر دور تيمـار مي كند. در مورد اخير، يك نوع مكش بوسيله كاهش ارتفاع استاتيكي در لوله هاي مكش مجزا نگه داري مي شود.

 

در سيستم مكشي ديگري كه برای حوضچه ته نشینی ثانویه به ثبت رسيده اسـت لجـن از طريق يك شبكه بوسيله پمپاژ يـا فـشار هيدرواسـتاتيكي حـذف مـي شـود. لجـن روب نـوع چرخشي نيز براي تسريع در حركت جامدات ته نشين شده از محيط تانك بـه چاهـك مركـزي استفاده شده است.

حوضچه-ته-نشینی-ثانویه – لجن روب دایره ای شکل

علاوه بر شكل تانك، جمع كننده انتخابي لجن بايد قادر به دستيابي به شرايط بهره برداري زيـر باشد :

  • جمع كننده بايد ظرفيت كافي داشته باشد؛ بطوريكه وقتي سرعت بالاي برگشت لجـن مورد نظر است، ميان بر زدن لايه بالاي مايع از ميان لجن انجـام نـشود.
  • مكانيـسم بايـد بـه اندازه كافي قوي باشد تا هر گونه لجن با تراكم زياد كه در حين دوره هاي فقدان برق يا خرابـي مكانيكي داخل تانك ته نشيني اوليه تجمع يافته است را انتقال دهد و حذف كند 

بطور معمول هر دو نوع جمع كننده لجن در تانكهاي مستطيلي استفاده شده اسـت:

  • زنجيـر متحـرك 
  • پلهاي متحرك

زنجيرهاي متحرك مـشابه مكانيـسم مـورد استفاده براي حذف لجن در تانك ته نشيني اوليه مي باشد. در تانكهاي خيلي طويل ، اسـتفاده از دو رديف زنجيره و شناور بصورت يدكي با يك چاهك مركزي براي دريافت لجن مطلوب مـي باشد تا مسافت انتقال لجن را كاهش دهد. لجن ممكن است در انتهاي خروجي يا ورودي تانـك جمع آوري شود . پل هاي متحرك كه مشابه بالابرهاي با ارتفـاع زيـاد متحـرك مـي باشـد، در امتداد كنارهاي تانك ته نشيني حركت مي كند يا در صورتي كه چند پل مـورد اسـتفاده باشـد بر روي ساختار نگهدارنده حركت مي كند. پل براي نگهداري از سيستم حـذف لجـن بكـار مـي رود كه معمولاً شامل يك لجن روب يا يك شبكه مكش براي پمپاژ شدن لجن اسـت. لجـن بـه يك شيار جمع آوري تخليه مي شود كه در طول تانك ادامه دارد.

حوضچه-ته-نشینی-ثانویه مستطیلی

 

 

5/5 - (3 امتیاز)
5/5 - (3 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp