تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

رابطه بین COD و BOD

رابطه بین COD و BOD

رابطه بین COD و BOD متفاوت است. کاربرد نتیجه آزمایش COD  به تنهایی در را هبری تصفیه‌خانه مستلزم این است که آزمایش COD  و  BOD به موازات هم اجرا شده باشد. نتیجه ای که از این آزمایش به دست می آید اجازه خواهد داد که در هر تصفیه‌خانه بتوان رابطه COD  و  BOD را محاسبه کرد. ولی این رقم در مورد فاضلاب ورودی و پساب خروجی همواره متغیر خواهد بود.

رابطه بین COD و BOD که نسبت COD  به  BOD  باشد معمولاً برای فاضلاب ورودی 1 به 0.5 خواهدبود. در مورد پساب ثانویه که خوب تثبیت شده است به 1 به 0.1 کاهش می یابد.  رقم COD   معمولاً در فاضلاب ها بین 200 تا 600 میلی گرم در هر لیتر متغیر است. آزمایش  برای تخمین سریع  یک نمونه فاضلاب است. این روش برپایه اکسیداسون شیمیایی در نمونه عمل می‌کند و اطلاعات لازم را بجای 5 روز طی 3 یا 4 روز ساعت تأمین می‌کند. نتایج  معمولاً بیشتر از آزمایش  است.

BOD در فاضلاب های کشور ایالات متحده آمریکا بین 250 – 100 میلی گرم در لیتر  ( برای فاضلاب شهری ) متغییر است. در تصفیه‌خانه هایی که شبکه جدید جمع آوری فاضلاب به آنها متصل شده است ( به آبهای نفوذی و تراوشی کم ) ممکن است  به بیشترین مقدار خود برسد. برای جلوگیری از تداخل اکسیداسیون مواد ازته و در نتیجه کاهش دقت اندازه گیری   ، EPA  توصیه کرده است با افزودن مواد بازدارنده از اکسیداسیون مواد ازته در مدت آزمایش جلوگیری شود.

مقدار اکسیژنی که برای اکسیداسیون مواد آلی کربنه ( مواد آلی بدون نیتروژن ) بکار می‌رود اکسیژن مورد نیاز ترکیبات کربنه خوانده می‌شود.در صورتی که نمونه را مجدداً تحت شرایط اکسیداسیون قرار دهم واکنش مرحله دوم که تحت عنوان نیتریفیکاسیون شناخته می‌شوند پیش می‌آید.در خلال این مرحله باکتریهای موجود آمونیاک را به نتریت و نیترات تبدیل می‌کنند.

زمان مورد نیاز برای تغییر محیط از واکنیش های کربناتی به واکنش نیتروژنی نیز با نمونه فاضلاب ارتباط دارد چنانکه در ارگانیسم‌های فعال در نیتریفیکاسیون قبلاً در نمونه فاضلاب وجود داشته باشد ممکن است پدیده نیتریفیکاسیون قبل از خاتمه 5 روز اتفاق بیفتد. تصفیه‌خانه هایی که دارای طراحی دو مرحله‌ای هستند برای حذف  کرینه بکار می‌روند مع هذا واکنش‌های نیتروژنه می‌توانند در پساب مرحله دوم که به خوبی تثبیت شده است درطول 5 روز زمان تثبیت به دفعات اتفاق بیفتد.

آزمایش BOD 5 برای تعیین مقدار اکسیژن مورد نیاز به منظور تثبیت بیولوژیکی یک نمونه خاص برداشت شده از فاضلاب می‌باشد.سرعت فعالیت بیولوژیکی به دمای محیط بستگی دارد و ممکن است تثبیت کامل 21 تا 28 روز به طول انجامد که حداکثر 70% مواد آلی تثبیت می‌گردد.اندازه گیری    از مشخصات مهم مورد نیاز در اصول طراحی تصفیه‌خانه فاضلاب و تعیین بار آلی آنهاست در طراحی ها این آزمایش معمولاً به منظور آگاهی ازمقداراکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون مواد آلی نمونه فاضلاب خواهد بود.

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp