تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روشهای تصفیه فاضلاب تولید کننده الکل

روشهای تصفیه فاضلاب تولید کننده الکل :

 

در سالهاي اخير، روشهای تصفیه فاضلاب به روشهاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي مختلفـي خلاصه می شود که واحد های تولید کننده الکل بررسی و اجرا گردیده است.  درصد بالاي مواد آلي و معدني موجود در پساب واحدهاي توليـد الكل، به عنوان يكي از مشكلترين پسابهـاي صـنعتي مطـرح شـده است. از طـرف ديگـر وجـود مـواد سـمي نظيـر تركيبـات آروماتيـك (به خـصوص فنلهـا) و درصـد بـالاي مـواد معـدني و pHپـايين بـر مشكلات تصفيه اين پسابها افزوده است. با توجه به رنـگ قهـوهاي پايدار كه حذف آن از ديگر مشكلات تصفيه پساب اين واحـدها اسـت مسئله تصفيه پساب واحدهاي توليد الكل را همـواره بـه عنـوان يـك معضل جهاني مطرح كرده است.

به علت حساسيت مخمرهاي توليدكننده الكل در روشهای تصفیه فاضلاب به غلظت بيش از 9تا 11درصد الكل، حجم زيادي آب براي رقيق كردن الكل اسـتفاده ميشود كه اين امر به توليد پساب زيادي منجر خواهد شـد. بـا انجـام فرايند تخمير در بيشترين غلظت اولية قند مـيتـوان حجـم زيـادي از
پساب را كاهش داد. اين عمل با به كار گرفتن مخمرهاي مقاوم نسبت به غلظت الكل بالا امكان پذير است. براي حصول بـه ايـن موضـوع،
مقداري از پساب خروجـي بـراي رقيـق سـازي مـلاس برگـشت داده ميشود. اين عمل تا 20درصد جريان برگشتي امكانپذير اسـت ولـي
افــزايش بــيش ازحــد موجــب كــاهش كيفيــت مــلاس مــيشــود. 
در حالت متعارف به ازاي هر ليتـر الكـل توليد شده، بين 15-10ليتر پساب توليد ميشود. مشخصات كيفي سه نمونه پساب در جدول زیر ارائه شده است :

روشهای تصفیه فاضلاب

روشهای تصفیه فاضلاب واحدهاي توليد الكل :

تبخير و خشك كردن پساب براي توليد خوراك دام: براساس اين فرايند، جامدات معلق موجود در پساب پس از سانتريفوژ در پرسهاي پيچشي يا چرخشي، آبگيري مي شوند. اين جامدات سپس در داخل خشككن هاي دوار با كمتر از 5درصد آب خشك ميشوند و خوراك دانهاي شكل سبكي به وجود ميآورند. مايع خروجي سانتريفوژ همراه مايع حاصل از پرس كردن به تبخير كنندههاي عمودي فرستاده ميشود و به جامد 35درصد تغليظ و سپس در خشك كنهاي پاششي به ماده خشك تبديل ميشود. روش ديگر، به اين گونه است كه مايع تغليظ شده حاصل از تبخير كننده ها با جامدات مرطوب حاصل از پرس مخلوط و در خشك كن دوار خشك مي شوند.

به ازاي هر ليتر توليد الكل مي توان 700-800گرم خوراك دام (حاصل از پساب) توليد كرد. در سال1981در ايالات متحده آمريكا 454700تن خوراك دام با اين روش توليد شده است .اين روش تمام جامدات موجود در پساب را بازيافت ميكند و نياز به فرايندهاي بعدي براي روشهای تصفیه فاضلاب ندارد. يكي از معايب اين روش، نياز به انرژي فراوان براي تبخير است. به منظور كاهش مصرف بخار براي دانه بندي نهايي، ميتوان از گازهاي دودكش بويلر براي گرم كردن خشك كن دوار استفاده كرد. در اين طراحي مقدار 111 kwhانرژي الكتريكي براي هر تن دانه خشك براي حركت سانتريفوژها و پمپهاي برگشت استفاده ميشود. روشهای تصفیه فاضلاب ملاس چغندر قند در مقايسه با ساير ملاسهايي كه براي توليد الكل به كار ميروند داراي ذرات معلق كمتري است و مقداري از خروجي سانتريفوژ كه شامل مخمرها نيز هست ميتواند به ابتداي خط توليد برگشت داده شود.

 

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp