تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

محاسبه قطر لوله فاضلاب

محاسبه قطر لوله فاضلاب

براي محاسبه ضخامت لوله ها و محاسبه قطر لوله فاضلاب یکی از پارامتر هاي بسیار مهم جنس لوله است که در زیر ضخامت لوله هاي فاضلاب را براي لوله هاي فلزي را مورد بررسی قرار می دهیم.

با توجه به آنکه فاضلاب ها ، داراي مواد شیمیایی با غلظت اسیدي متفاوت هستند باعث ایجاد خوردگی می شوند. که این امر در لوله های فلزی دارای اهمیت است و عمر لوله ها را پایین می آورد. و اینکه باید این نکته را به خاطر سپرد که این لوله ها در مقابل وزن خاک بار های مرده  بسیار مقاوم هستند.  در مقابل ، در سال هاي اخیر براي جلوگیري از خوردگی مصرف کنندگان به سمت استفاده از لوله هاي یو پی وی سی رفته اند.

فرمول محاسبه قطر لوله فاضلاب از جنس فلزی

گزارشی مبنی بر خوردگی سطح لوله هاي فاضلاب وجود دارد که مشخص می کند که هیدروژن سولفید (H2S) فاضلاب  کی از عوامل خوردگی لوله هاي فلز میباشد.  انتشار گاز H2sاز سطح این گاز جذب رطوبت روي سطح شده و بعد از ترکیبات شیمیاي تبدیل به اسید سولفریک میشود و این اسید باعث خوردگی فلز تشکیل دهنده لوله میشود.

چند دهه است که دانشمندي به نام پومری که مدل هم اکنون را به صورت فرمول زیر آن را بهترین راه براي پیش بینی میزان خوردگی میداند.

محاسبه قطر لوله فاضلاب

که البته بعد ها با دید دینامیکی وقتی به قضیه نگاه شد متوجه شدند که میزان نرخ انتشار H2Sجذب آن وابستگی شدید و رجیم جریان دارد و به جاي و Kو فرمولی کلی تري به نام FH2Sکه وابسته است به عدد رینولدز و فشار جزیی (P) H2Sبه توان nکه رنج nمیباشد . با این پارامتر ها رابطه 0,8تا 0,5بین تجربی زیر را بدست آورد.

محاسبه قطر لوله فاضلاب

 

برای محاسبه نیروی خاک رو لوله هم باید از جنس فلز و هم از جنس upvc از فرمول مارستون استفاده می شود.

محاسبه قطر لوله فاضلاب

همچنین براي بدست آوردن مقدار مجاز نیروي فشاري وارد بر لوله از فرمول زیر استفاده میشود .

در بالا پس از بدست آوردن مقدار نیروي خاك بر روي لوله میتوان حداقل ضخامت لوله را تعیین می کنیم.

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp