تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

پکیج تصفیه فاضلاب دامداری

پکیج تصفیه فاضلاب دامداری

پکیج تصفیه فاضلاب دامداری شامل مراحل آشغالگیری ، بی هوازی ، هوادهی و ته نشینی جهت استاندارد سازمان محیط زیست می باشد.  پسماندهاي مرغداري و دامپروري تركيبي از مدفوع و ساير مواد دفعي، زايدات حاصل از محل استراحت حيوانات، آب ناشي از شستشوي ظروف و كف محل نگهداري، آب بكار رفته در خنك كردن دام ها، زايدات ناشي از تغذيه دام ها و ساير آلاينده هاي توليدي توسط دام ها مي باشند. 

تصفیه فاضلاب گاوداری ها ، دامداری ها ، مرغداری ها توسط شرکت آب راهبر محاسب معتمد محیط زیست انجام می گیرد.

تصفيه بيولوژيكي

پکیج تصفیه فاضلاب دامداری به روش بيولوژيكي يكي از متداول ترين فرايندهاي بكار رفته در تصفيه كود مرغداري ها و دامپروري ها است. كود در مخازن خاكي، گودال ها يا درسطح زمين پخش شده و بدين ترتيب تحت تأثير واكنش هاي بيولوژيكي قرار مي گيرند. در صورت طراحي صحيح و بهره برداري مناسب از اين سيستم ها، راندمان خوبي خواهند داشت. اهداف تصفيه شامل تثبيت كود، حذف بو، حذف مـواد آلي، نيتريفيكاسيون، حذف مواد مغذي و بازيافت انرژي -متـان- مي باشند. 

پکیج تصفیه بي هوازي فاضلاب دامداری

تصفيه بي هوازي يكي از معمول ترين فرايندهاي طبيعي است كه به طور گسترده در تصفيه پسماندها بكار مي رود. درشرايط عدم حضور اكسيژن آزاد، ميكروارگانيسم هاي بي هوازي قادر به تجزيه تركيبات آلي پيچيده هستند. اگر كود حيواني در يك مخزن در درجه حرارت 150ـ 0ذخيره گردد، پسماندهاي جامد و تركيبات آلي محلول به دي اكسيدكربن، متان، آمونياك، سولفيد هيدروژن و يـك سـري از تركيبـات آلـي سـاده تجزيه مي گردند. در فرايندهاي بي هوازي عواملي مثل ،pHدرجه حرارت، حضور مواد سمي و قلياييت از اهميت زيادي برخوردار هستند. pHبايستي هميشه بالاتر از 6.5باشد.

تصفیه فاضلاب به روش بی هوازی

تصفيه هوازي

تصفيه هوازي يك فرايند تجزيه بيولوژيكي است كه معمولاً براي تصفيه فاضلاب خانگي بكار مي رود. تئوري، دستورالعمل طراحي و بهره برداري از آنها بطور كامل تهيه و مدون شده است. نتايج تصفيه به مقدار زيادي به ميزان اكسيژن رساني و زمان ماند جامداتSRTبستگي دارد. محصولات نهايي تجزيه بيولـوژيكي شامل آب، دي اكسيدكربن، نيترات، سولفات و ساير مولكول هاي ساده است. شكل زیر نمودار معمول تصفيه هوازي را نشان مي دهد. 

دیاگرام بخش هوازی پکیج تصفیه فاضلاب دامداری

پکیج تصفیه فاضلاب دامداری به روش هوازي بوي نامطبوع ناشي از كود را برطرف نموده و معمولاً براي تصفيه پسماندهاي رقيق يـا دوغاب جداسازي شده از كود مناسب است. جامدات موجود در كود مقدار اكسيژن و انرژي مورد نياز براي اخـتلاط را افزايش مي دهند. هوادهي دوغاب كود به ميكروارگانيسم ها اجازه داده تا مواد آلي محلول را جذب و متابوليسم نمايند. اين مواد شامل اسيدهاي آلي و فنل ها هستند كه باعث ايجاد بوهاي نامطبوع مي گردند. به دليل اينكه تثبيت كامل كود حيواني توسط فرايندهاي تصفيه هوازي به طور معمول اقتصادي نيست، براي كنترل بخشي از بوهاي نامطبوع، ميزان هوادهي كمتر توصيه مي گردد. 

 

3/5 - (4 امتیاز)
3/5 - (4 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp