تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

مزایا تصفیه بی هوازی

مزایا تصفیه بی هوازی

مزایا تصفیه بی هوازی می توان به ملاحظات انرژي، بازده كمتر جرم سلولي، مواد مغـذي مـورد نيـاز كمتر و بارگذاري حجمي بيشتر اشاره کرد که مزابا و معایب اسن سیستم ها در زیر تشریح می شود. فرآيندهاي تصفيه بي هوازي شامل رشد معلق بي هوازي، رشد ثابت بي هوازي با جريان رو به بالا و رو به پايين، رشد ثابت با بستر سيال، لايه لجن بي هوازي با جريان رو بـه بـالا(UASB) ،  لاگونهـاي بـي هوازي و فرآيندهاي بي هوازي با جداسازي غشايي است.

 

مزایا-تصفیه-بی-هوازی-

مزایا تصفیه بی هوازی

 • انرژي مورد نياز كمتر
 • توليد لجن بيولوژيكي كمتر
 • مواد مغذي مورد نياز كمتر
 • توليد متان بعنوان يك منبع باالقوه انرژي
 • حجم كمتر راكتور مورد نياز
 • كاهش آلودگي هواي ناشي از گازهاي خروجي
 • عكس العمل سريع به سوبستراي اضافي بعد از دوره هاي طولاني بدون جريان ورودي

معایب تصفیه بی هوازی

 • زمان راه اندازي طولاني تر براي تشكيل جرم سلولي مورد نياز
 • نياز به اضافه كردن قلياييت
 • نياز به تصفيه بيشتر همراه با فرآيند تصفيه هوازي براي دستيابي به استانداردهاي تخليه
 • عدم امكان حذف بيولوژيكي فسفر و نيتروژن
 • حساسيت خيلي زياد به اثرات سوء دماهاي پايين بر سرعت هاي واكنش
 • حساسيت بيشتر نسبت به اختلال ناشي از مواد سمي
 • پتانسيل توليد بو و گازهاي خورنده

فرآيندهاي رشد معلق بي هوازي عموما  با حذف بيولوژيكي فسفر نیز در نظر گرفته می شوند. در اینجا به بيان طرح هاي فرآيندي براي ساير فرآيندهاي تصفيه بي هوازي مي پردازیم كـه بـراي حذف مواد آلي از جريانهاي مايع استفاده مي شود.

فرآيندهاي بي هوازي ممكن است بجاي مصرف انرژي كه در فرآيندهاي هـوازي اسـت، توليـد كننـده خالص انرژي باشند که یکی از مزایا تصفیه بی هوازی می باشد. مقايسه موازنه انرژي براي فاضلاب با غلضت زياد در دمـاي 20°Cدر جـدول زیر ارائه شده است.

مقایسه تصفیه بی هوازی و هوازی

براي شرايط داده شده در جدول بالا فرآيند هوازي به 1.9×10كيلوژول در روز انرژي نيـاز دارد. به دلیل اینکه مزایا تصفیه بی هوازی مصرف انزری بهینه آن می باشد در طرف ديگر، فرآيند بي هوازي در مجموع 12.5×106 kj/d انرژي توليد مي كند. از كل انـرژي توليـدي در شرايط بي هوازي تقريباً 2.1×106براي افزايش دماي فاضلاب از 20°Cبه 30°Cمـورد نيـاز اسـت كه حد پايين محدوده دمايي مزوفيليك و دماي مطلوب تري براي تصفيه بي هوازي مي باشد. بنابراين پتانسيل توليد انرژي خالص كه مي تواند با تصفيه بي هوازي حاصل شود، تقريبـاً 10.4×106 kj/d يـا حدود 5 برابر انرژي مورد نياز براي تصفيه هوازي مي باشد.

در محل هايي كه دماي فاضلاب بايد افزايش يابد، مقدار انرژي براي مقايسه موازنه انرژي فرآيندهاي هوازي و بي هوازي اهميـت دارد. بـا فرضـيات مشابه مورد استفاده براي موازنه انرژي بيان شـده در جـدول بالا اگـر غلظـت COD قابـل تجزيـه بيولوژيكي فاضلاب 1270 mg/L باشد، مقدار انـرژي ورودي در هـر دو فرآينـد هـوازي و بـي هـوازي  یكسان خواهد بود. در غلظتهاي كمتر COD فرآيند هوازي نياز به انرژي كمتري دارد. اگرچه بازيافت حرارت از جريان پساب خروجي بي هوازي مي تواند اين اعداد را تغيير دهد. علاوه بر اين، بازده كمتـر جرم سلولي كه در زير بحث شده است، هنوز يك مزيـت مهـم بيـان شـده بـراي فرآينـد بـي هـوازي محسوب مي شود.

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp