فرآیند های تصفیه

پلی آلومینیوم کلراید

/
پلی آلومینیوم کلراید پودر پلی آلومینیوم کلراید (پَک)،با نام ­های تجاری پل…

جذب سطحی کربن

/
جذب سطحی کربن جذب سطحی کربن ، یک روش پیشرفته تصفیه فاضلاب است که…

تاثیر دما بر فرآيند لجن فعال

/
تاثیر دما بر فرآيند لجن فعال تاثیر دما بر فرآيند لجن فعال بسیا…

فرایند بی هوازی

/
فرایند بی هوازی نوع فاضلاب و مشخصات آن در ارزيابي و طراحي فرایند…

نقش میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب

/
نقش میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب نقش میکروارگانیسمها در تصفیه فاضلاب ب…

اكسيداسيون بيولوژيكي هوازي

/
اكسيداسيون بيولوژيكي هوازي اكسيداسيون بيولوژيكي هوازي بمنظور حذف BOD در…

فرایند شناور سازی

/
فرایند شناور سازی فرایند شناور سازی ، برای حذف جامدات معلق و روغن…

آب صنعتی

/
آب صنعتی از آنجا كه كيفيت آب صنعتی و ميزان مصرف آب در هربخش از…

فرایندهای تصفیه فاضلاب

/
فرایندهای تصفیه فاضلاب فرایندهای تصفیه فاضلاب ، شامل واحدهای …

فرایند جذب سطحی

/
فرایند جذب سطحی : بطور کلی جمع آوری مواد محلول در آب در داخل ی…