تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آب صنعتی

آب صنعتی

از آنجا كه كيفيت آب صنعتی و ميزان مصرف آب در هربخش از صنعت بستگي به نوع فرايندهاي انتخاب شده دارد و اين فرايندها ميتواننـد بـا مسايل زيادي از جمله ميزان آب قابل دسترس و كيفيت آن و سياستهاي بازيـابي آب در چرخـه كارخانـه تغييـر يابنـد، لـذا تعيـين ويژگيهاي كميت و كيفيت آب مصرفي در هر گروه به صورتي كلي صحيح نميباشد. براي مثال نوع سامانه خنك كننده انتخـابي كـه در اكثر كارخانه ها بيشترين مصرف را به خود اختصاص ميدهد، ميتواند كيفيت و كميت بسيار متفاوتي را در صورت انتخاب شـدن سامانه گردشي بسته با سامانه يكطرفه به خود اختصاص دهد. بدين ترتيب بعد از مشخص كردن نوع فرايندهاي هر صنعت ميتوان با استفاده از الگوهاي تعيين شده در گروه بنديهاي فوق، ميزان حساسيت صنعت به آب را معين و محـدوده مطلـوب آب مصـرفي را مشخص كرد. لذا براي هر صنعت بايد با توجه به نوع محصول، نوع بويلر مورد اسـتفاده، نـوع سـامانه خنـك كننـده و …، درصـد آب مصرفي مورد نياز را در بخشهاي مختلف مشخص كرد. البته برخي فرايندها ممكن است در دستهبنديهاي فوق آورده نشده باشـند كه ميتوان در مورد آنها نيز نزديكترين بخش به كيفيت فرايند را انتخاب كرد. سپس براي تعيين درصد موردنياز هر صنعت از هـر گروه ميتوان جدولي مشابه جدول زیر را تهيه كرد.

آب صنعتی

در اين جدول مشاهده ميشود كه آب گروه 3حدود 65الي 70درصد نيازهاي كارخانه را تامين ميكند، لذا بهتر اسـت از منبـع آبـي
استفاده كرد كه با كمترين ميزان تصفيه بتواند كيفيت اين آب )بيشترين نياز آبي كارخانه( را تامين كند و اين گـروه را تعيـينكننـده
نياز آبي كارخانه دانست. بديهي است كه براي هر نوع مصرفي، منبع آب با كيفيت بالاتر مطلوبتر است، ولي صنايعي كـه حساسـيت بيشتري نسبت به آب مصرفي دارند، در صورت استفاده از آب خام با كيفيت بالاتر هزينه كمتري براي تصـفيه متحمـل مـيشـوند، همچنين مقدار لجن در خلال فرايندهاي تصفيه براي رسيدن به آب مورد نياز كمتر ميگردد، بدين منظور جدول تنظيم گرديـد تا در صورت امكان صنايع حساستر، از آب با كيفيت مطلوبتر استفاده كند.

با توجه به اينكه فناوري موجود در صنايع مختلف و حتي در يك صنعت مشابه و همچنين نوع محصولات و كيفيت محصـولات و در نتيجه كيفيت آب مورد نياز آنها متفاوت است، و از آنجا كه اطلاعات مربوط به درصد انواع آب مصرفي در صنايع مختلـف در ايـران مشخص نميباشد، نميتوان به طور كلي صنايع را از لحاظ مصرف آب صنعتی طبقه بندي كرد. مثلا ممكن است يك كارخانه كاغذ از لحـاظ نوع فناوري و نوع محصول توليدي در گروه 3و يك كارخانه كاغذ در گروه 4قرار بگيرد. لذا بايد براساس جدول فوق، درصـد مـورد نياز هر نوع آب صنعتی را مشخص كرده و با در نظر گرفتن مجموع درصد آب مصرفي هر گروه، بالاترين درصد را معرف گـروه آب صـنعتي موردنظر دانست و در نهايت با توجه به امكانات تصفيه در دسترس و ميزان سرمايهگذاري براي تصفيه آب صنعتي، از آب خام مناسب با اين گروه استفاده كرد.

5/5 - (2 امتیاز)
5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp