تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

IFAS در تصفيه فاضلاب لجن فعال

IFAS در تصفيه فاضلاب لجن فعال :

بمنظور IFAS در تصفيه فاضلاب لجن فعال می دانیم که سيستم هاي لجن فعال قديمي عموما ً براي تصفيه ثانويه سـاده طراحـي شـده انـد، و نيازمنـد اصلاحات زيادي براي حذف ترکيبات مغذي ( مانند ازت و فسفر ) از فاضلاب هستند. در اين حالت بايستي بخشي از حوض هوادهي تبديل به ناحيه آنوکسيک يا بي هوازي شـود ، کـه در اين صورت از ميزان نيترات سازي به شدت کاسته مي گردد. از طرف ديگر با افـزايش زيسـت توده مورد نياز براي نيترات سازي و نيترات زدايي ميزان بارگذاري جامدات به داخـل حـوض ته نشيني افزايش مي يابد.

به کارگيري اين نواحي غير اقتصادي بوده و مستلزم صرف هزينه هاي بالايي مي باشد. ولي يـک راه اقتصادي و سودمند اضافه کردن مدياي ثابت به حوضچه هاي هوادهي موجود مي باشد تـا بتوان به راحتي و بدون اثر بر روي بارگذاري به حوض ته نشيني جمعيت باکتريهـا را افـزايش داد.

وقتيکه هدف از بکار گيري سيستم IFAS در تصفيه فاضلاب لجن فعال ، افزايش ظرفيت حذف BODاست، افزايش زيست توده متصل به مدياي قرار گرفته در درون حوضچه هوادهي سبب افزايش تـوان بارگـذاري بـه سيستم مي گردد. افزايش زيست توده موجود سبب افزايش جرم سلولي فعال در داخل سيسـتم و همچنين افزايش زمان ماند سلولي در سيستم مي گردد.

تصفيه خانه هاي مختلفي در دنيا وجود دارد که از طريق سي IFASبـراي حـذف ازت و فسفر و يا افزايش بارگذاري براي حذف مواد کربنه Up-Gradeسازي شـده انـد. بسـته بـه سـیستم هدفي که در اين ميان دنبال مـي شـود روش بکـارگيري سي IFASهـم در آن متفـاوت خواهد بود.

IFAS در تصفيه فاضلاب لجن فعال

با توجه به تجربه استفاده از اين نوع راكتور در تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي عباس آباد , CODورودي تصفيه خانه طي دوره سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۴بـه طـور ميـانگين بـين ۵۰۰ mg/litتا ۱۰۰۰ mg/litو دماي فاضلاب ورودي بطور ميـانگين بـين ۱۰تـا ۲۶درجـه سانتيگراد در نوسان بود ولي راندمان واحد IFASهمواره بين ۸۰تا ۹۰درصد بوده است.

Rate this post
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp